Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pięciu budynków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

» Opis zapytania

Kryteria oceny ofert – 100% cena.
Termin wykonania zamówienia: od dnia złożenia zamówienia do dnia 30.08.2019 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom jakiejkolwiek części zamówienia.
Termin płatności: 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
Przed złożeniem oferty wymagana wizja na terenie budynków. Kontakt w sprawie wizji: Monika Wójcik tel. kom. 698 689 636.
Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Miejsce realizacji zamówienia (5 budynków):
1. Budynek administracyjno-biurowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Częstochowie, ul. Boya-Żeleńskiego 7/9, 42-200 Częstochowa.
2. Budynki Sekcji podległych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie:
1) budynek biurowy Sekcji Eksploatacji Częstochowa: ul. Rejtana 26a, 42-200 Częstochowa,
2) budynki biurowe Sekcji Eksploatacji Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice:
- ul. Dworcowa 41, 42-520 Dąbrowa Górnicza,
- ul. Żabia 71, 42-400 Zawiercie,
3) budynek biurowy Sekcji Eksploatacji Lubliniec: ul. Dworcowa 18, 42-700 Lubliniec.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:
posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
posiadają wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
posiadają wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
posiadają wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.07.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się