Marketplanet OnePlace
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa).

  Z Administratorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres:
  Otwarty Rynek Elektroniczny S.A
  Administrator Danych osobowych
  ul. Domaniewska 49
  02-672 Warszawa

  przez e-mail:
  rodo@marketplanet.pl
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  1. zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług zgodnie z Regulaminem – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. udostępnienia Twoich danych osobowych wskazanym przez Ciebie podmiotom prowadzącym platformy zakupowe w ramach Marketplanet OnePlace i umożliwienia Ci udziału w organizowanych przez nich procesach zakupowych, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. umożliwienia Ci otrzymywania treści marketingowych na wskazany przez Ciebie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. umożliwienia Ci otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. umożliwienia Ci otrzymywania treści marketingowych na wskazany przez Ciebie przy rejestracji konta numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  6. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  8. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług zgodnie z Regulaminem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem.
 4. Brak wyrażenia zgody na umożliwienie Ci otrzymywania treści marketingowych, czy informacji handlowych będzie oznaczał, iż Administrator lub inne podmioty prowadzące platformy zakupowe w ramach Marketplanet OnePlace nie będą mogli przesłać Ci tych treści, czy informacji odpowiednio drogą elektroniczną na wskazany przez Ciebie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Brak wyrażenia zgody na udostępnienie Twoich danych osobowych wskazanym przez Ciebie podmiotom prowadzącym platformy zakupowe w ramach Marketplanet OnePlace oraz na umożliwienie Ci udziału w organizowanych przez nich procesach zakupowych będzie oznaczał, że Administrator nie udostępni Twoich danych tym podmiotom i nie będziesz mógł wziąć udziału w organizowanych przez nich procesach zakupowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 6. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Administratora, a także poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w profilu Twojego konta w ramach Marketplanet OnePlace, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Twoje dane osobowe przechowywane będą w zakresie:
  1. zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,
  2. wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody,
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania obowiązków,
  4. tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.
 8. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Ciebie, podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów zakupowych oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.
 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.
 10. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
 12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.