Witamy na Marketplanet OnePlace. By móc korzystać z pełni funkcjonalności aplikacji, zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace

§ 1 Definicje

 1. Akcja Zakupowa – działanie Partnera Marketplanet OnePlace prowadzące do wyłonienia Dostawcy i/lub realizacji procesu zamówienia i rozliczenia zamówienia, przyjęcia towaru, wystawienia i rozliczenia faktury;
 2. Aktywacja Loginu – moment, w którym Operator aktywuje Login Użytkownika; Aktywacja Loginu potwierdzana jest e-mailem wysyłanym na adres Przedsiębiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym;
 3. Cennik Usług – Cennik i zakres usług oferowanych w ramach Marketplanet OnePlace stanowiący załącznik  nr  1 do niniejszego Regulaminu;
 4. Certyfikat Marketplanet OnePlace (Certyfikat) – tytuł nadawany Dostawcy w wyniku pozytywnego przejścia procesu certyfikacji w Marketplanet OnePlace, na okres jednego roku od dnia uzyskania Certyfikatu;
 5. Certyfikacja Dostawcy – proces oceny ankiety certyfikacyjnej i danych w niej zawartych prowadzący do nadania Certyfikatu;
 6. Certyfikowany Dostawca Marketplanet OnePlace – Przedsiębiorca, który pozytywnie przeszedł weryfikację wyników ankiety certyfikacyjnej i posiada Certyfikat Marketplanet OnePlace;
 7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Dostawca – Przedsiębiorca, który posiada aktywne Konto dopuszczające do udziału
  w Akcjach Zakupowych Partnera Marketplanet OnePlace i/lub który ubiega się
  o tytuł Certyfikowanego Dostawcy Marketplanet OnePlace;
 9. Formularz Rejestracyjny – Formularz dostępny na stronie oneplace.marketplanet.pl oraz po pierwszym logowaniu. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik uzupełnia wymagane dane rejestracyjne. Tylko uzupełniony w pełni formularz rejestracyjny stanowi podstawę do pełnej Aktywacji Loginu:
 10. Godziny robocze – godziny od 9.00 do 17.00 w Dni robocze;
 11. Konto – przypisane do Loginu uprawnienie, umożliwiające korzystanie z aplikacji w ramach Usług w Marketplanet OnePlace;
 12. Login – identyfikator Użytkownika zarejestrowanego na Marketplanet OnePlace zgodnie z niniejszym Regulaminem. Za pośrednictwem Loginu Użytkownik zarejestrowany korzysta z Usług udostępnionych na Marketplanet OnePlace. Login Użytkownika jest unikalny i chroniony hasłem dostępu;
 13. Operator (Usługodawca) spółka pod firmą twarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041441, NIP PL 526-25-35-153, REGON 017282436, wysokość kapitału zakładowego 14 333 320 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości, będąca właścicielem i administratorem Marketplanet OnePlace;
 14. Partner Marketplanet OnePlace (Partner) – Przedsiębiorca, który korzysta z Marketplanet OnePlace w zakresie organizacji Akcji Zakupowych, i/lub dostarcza usługi lub funkcjonalności w ramach Marketplanet OnePlace. Dostawca może być jednocześnie Partnerem Marketplanet OnePlace, zakres i zasady realizacji usług precyzują w tym przypadku odrębne umowy. Jako Partner rozumiany jest także podmiot którego informacje dotyczące Akcji Zakupowych umieszczane są na Marketplanet OnePlace przez Operatora.
 15. Marketplanet OnePlace  (OnePlace) – dostępny za pośrednictwem protokołu elektronicznego https, pod adresem internetowym https://OnePlace.marketplanet.pl, zbiór internetowych Usług i aplikacji biznesowych, którymi administruje i do których prawa posiada Operator, a do którego Użytkownicy uzyskują określony dostęp, w zakresie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 17. Recertyfikacja – proces przeprowadzenia oceny ankiety certyfikacyjnej i danych w niej zawartych prowadzący do odnowienia Certyfikatu na kolejny rok;
 18. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Marketplanet OnePlace, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stanowiący podstawę stosunku prawnego łączącego Operatora z Usługobiorcą oraz z Dostawcą (umowy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 19. Usługi – oznacza zbiór usług świadczonych przez Operatora na rzecz Usługobiorcy;
 20. Usługobiorca – Przedsiębiorca korzystający z Usług świadczonych za pośrednictwem Marketplanet OnePlace;
 21. Użytkownik Usługobiorcy (Użytkownik) – osoba fizyczna będąca Usługobiorcą lub osoba fizyczna związana z Usługobiorcą umową o pracę, umową o współpracę lub umową cywilno-prawną, jednoznacznie identyfikowana poprzez adres e-mail, posiadająca dostęp do Marketplanet OnePlace w ramach Loginu, prowadząca w ramach Marketplanet OnePlace działania w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

§ 2 Przedmiot Regulaminu

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad świadczenia Usług
  w ramach Marketplanet OnePlace, polegających na udostępnieniu Marketplanet OnePlace i umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Usług Marketplanet OnePlace.
 2. Usługi w ramach Marketplanet OnePlace świadczone są przez Operatora.
 3. Usługi w ramach Marketplanet OnePlace świadczone są wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców.
 4. Korzystanie z Usług Marketplanet OnePlace przez Użytkowników jest możliwe zgodnie z posiadanym przez Użytkownika dostępem do Usług i aplikacji biznesowych, okresem na jaki aktywowano Login, oraz w przypadku usług płatnych Cennikiem Usług.

§ 3 Odpowiedzialność Operatora

 1. W ramach udostępnienia Marketplanet OnePlace :
  1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Marketplanet OnePlace w sposób ciągły, z zastrzeżeniem lit. b);
  2. Operator uprawniony jest do dokonywania czasowych wyłączeń Marketplanet OnePlace i przerw w świadczeniu Usług w zakresie niezbędnym dla podjęcia i przeprowadzenia planowanych konserwacji, napraw, instalacji nowych wersji Marketplanet OnePlace. Powyższe prace Operator będzie przeprowadzał w terminach, o których poinformuje za pomocą newslettera dostępnego dla Użytkowników Marketplanet OnePlace.
 2. Możliwość dostępu i korzystania z Marketplanet OnePlace uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Użytkownikiem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Użytkownik i innych, na które Operator nie ma wpływu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Operatora za jakiekolwiek szkody Użytkownika, w tym utracone korzyści, w związku z korzystaniem z Usług świadczonych przez Operatora w oparciu o niniejszy Regulamin, jest wyłączona.
 4. Operator nie jest agentem, komisantem, pełnomocnikiem lub innego rodzaju reprezentantem prawnym Partnera, Dostawcy. Operator nie jest również stroną umów, do zawarcia których dochodzi z wykorzystaniem Marketplanet OnePlace, pomiędzy Partnerem Marketplanet OnePlace a Dostawcą.
 5. Operator nie gwarantuje określonej ilości Akcji Zakupowych udostępnianych dla Użytkowników w ramach Konta na Marketplanet OnePlace.
 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ilość Akcji Zakupowych uzależniona jest od potrzeb Partnerów Marketplanet OnePlace, tym samym ilość Akcji Zakupowych nie może być przedmiotem roszczeń Usługobiorcy, w szczególności w zakresie wysokości abonamentu oraz innych opłat związanych z korzystaniem z Marketplanet OnePlace.

§ 4 Korzystanie z Marketplanet OnePlace

 1. Dostęp do zasobów i funkcjonalności Marketplanet OnePlace wymaga rejestracji w ramach Marketplanet OnePlace i Aktywacji Loginu, na zasadach określonych w § 6 poniżej.
 2. Poprzez fakt korzystania z Marketplanet OnePlace Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień a także uiszczania opłat, w przypadku korzystania z usług płatnych.
 3. Korzystanie z Marketplanet OnePlace możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Internet Explorer wersja 9.0 lub nowszych Firefox wersja 10 lub nowszych z włączoną obsługą JavaScript,
  2. strona internetowa jest optymalizowana od rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej.
 4. Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że jego działania prowadzone w ramach Marketplanet OnePlace będą zgodne z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także, że nie będą naruszać praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora. Użytkownik w imieniu Usługobiorcy i swoim potwierdza przestrzeganie zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 6. korzystania z Marketplanet OnePlace w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 7. niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Loginów innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Loginu innym Użytkownikom; uzyskiwanie dostępu do Marketplanet OnePlace przy pomocy innych środków niż interfejs udostępniony przez Operatora;
 8. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
 9. współdziałania w niezbędnym zakresie z Operatorem, w szczególności przekazywania wszelkich posiadanych informacji niezbędnych dla prawidłowego korzystania z Marketplanet OnePlace.
 10. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Marketplanet OnePlace w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań sprzecznych z tymi opisanymi w pkt. 5 powyżej, Operator może niezwłocznie zablokować czasowo lub na stałe jego Login i Konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 11. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Marketplanet OnePlace przy pomocy ważnego Loginu oraz hasła. Ponosi również wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób będących jego pracownikami lub współpracownikami, posługującymi się hasłami dostępu lub identyfikatorami przydzielonymi Użytkownikowi.
 12. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, o każdym przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. W przypadku wszelkich materiałów i informacji, które zamieszczone są z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia tych materiałów i informacji z Marketplanet OnePlace.

§ 5 Rejestracja w ramach Marketplanet OnePlace

 1. Aktywacja Loginu w ramach Marketplanet OnePlace odbywa się tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione przez Operatora.
 2. Rejestracja jest dwuetapowa, po wypełnieniu formularza na stronie oneplace.marketplanet.pl, Operator po weryfikacji otrzymanych danych Aktywuje tymczasowo login, co umożliwia zalogowanie się do Marketplanet OnePlace i uzupełnienie niezbędnych danych rejestracyjnych w Formularzu Rejestracyjnym. Użytkownik po pierwszym zalogowaniu uzupełnia Konto o wymagane w procesie rejestracji dane. Po uzupełnieniu danych Operator Aktywuje  w pełni Login.
 3. Zakres Usług Basic oferowany jest dla Dostawcy bezpłatnie.
 4. Warunkiem uzyskania przez Dostawcę dostępu do Usług Standard świadczonych w ramach Marketplanet OnePlace jest uzyskanie tytułu Certyfikowany Dostawca Marketplanet OnePlace.
 5. Warunkiem uzyskania przez Dostawcę dostępu do Usług Premium jest zawarcie odrębnych umów z Operatorem.
 6. Warunkiem dokonania Aktywacji Loginu jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
 7. W ramach procedury akceptacji regulaminu, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz zgody na przesyłanie informacji handlowych w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym informacji handlowych.
 8. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do:
  1. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, dotyczących Usługobiorcy i Użytkownika, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta;
  2. zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkowników.

§ 6 Certyfikacja w ramach Marketplanet OnePlace

 1. Tytuł Certyfikowanego Dostawcy Marketplanet OnePlace jest wydawany po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez osoby upoważnione przez Operatora.
 2. W procesie certyfikacji Dostawca ma obowiązek podania precyzyjnych i aktualnych danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.
 3. Po uzyskaniu tytułu Certyfikowanego Dostawcy Marketplanet OnePlace i opłaceniu abonamentu dla usługi Standard Użytkownik a tym samym Dostawca otrzymuje dostęp do zakresu Usług Standard. Konto Certyfikowanego Dostawcy Marketplanet OnePlace jest oznaczone odpowiednią adnotacją oraz elementem graficznym w ramach informacji przekazywanych Partnerom.

§ 7 Zakończenie korzystania z Marketplanet OnePlace

 1. Usługa świadczona jest od momentu Aktywacji Loginu przez czas nieoznaczony, do czasu rezygnacji z korzystania z Marketplanet OnePlace, lub wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych umów w zakresie Usług Premium.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Marketplanet OnePlace, przesyłając prośbę o usunięcie Konta drogą elektroniczną na adres: oneplace.admin@marketplanet.pl.
 3. Rezygnacja z korzystania z Marketplanet OnePlace jest bezskuteczna w odniesieniu do skutków działań Użytkownika podejmowanych w ramach udostępnionych Usług, w których Użytkownik brał udział przed dokonaniem rezygnacji.
 4. Rezygnacja z korzystania z Marketplanet OnePlace w danym okresie abonamentowym w żadnym wypadku nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu opłat wniesionych za dany okres, zgodnie z § 11 Regulaminu oraz Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 5. Użytkownik w momencie zakończenia okresu abonamentowego traci możliwość korzystania z Usług objętych abonamentem.
 6. Abonament ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy.
 7. W przypadku zgłoszenia do Operatora zamiaru rezygnacji z korzystania z Marketplanet OnePlace, najpóźniej przed upływem 30 dni kalendarzowych, do dnia zakończenia obowiązującego okresu abonamentowego, abonament wygasa z końcem tego okresu abonamentowego.
 8. W przypadku odnowienia abonamentu po ustaniu abonamentu w efekcie rezygnacji, o której mowa powyżej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do ponownej certyfikacji. W takiej sytuacji postanowienia § 6 w zakresie Certyfikacji stosuje się odpowiednio.

§ 8 Polityka prywatności w ramach Marketplanet OnePlace

 1. Informacje dotyczące Użytkowników, osób fizycznych korzystających z Marketplanet OnePlace, stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), przetwarzane są przez Operatora – jako administratora danych – w celu prowadzenia Marketplanet OnePlace, a w szczególności w celu:
  1. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem Usług opisanych w Załączniku nr 1,
  2. rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obsługi reklamacji,
  3. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Marketplanet OnePlace,
  4. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Marketplanet OnePlace),
  5. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora.
 2. Ponadto dane Użytkowników mogą zostać – w sytuacji wyrażenia stosownej zgody – wykorzystane do utworzenia dla Użytkowników kont w ramach aplikacji Partnerów Marketplanet OnePlace.
 3. Certyfikowany Dostawca Marketplanet OnePlace wyraża zgodę na publikację na stronach Marketplanet OnePlace jego profilu i wyników ankiety. Dostęp do wyżej wymienionych danych posiadają jedynie Partnerzy Marketplanet OnePlace.
 4. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym ich dane osobowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 5. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Operatora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz uzupełniania. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres: oneplace.admin@marketplanet.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 22 576 88 24.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje dotyczące Użytkownika lub Usługobiorcy nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody podmiotu, którego dane informacje dotyczą.
 8. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z Marketplanet OnePlace oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji), a następnie zostaną usunięte z systemu.
 9. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Marketplanet OnePlace w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Marketplanet OnePlace. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Marketplanet OnePlace oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 10. Operator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Marketplanet OnePlace przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia w szczególności, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do informowania opinii publicznej o fakcie korzystania przez Usługobiorcę z Usług w ramach Marketplanet OnePlace.

§ 9 Reklamacje oraz pomoc techniczna

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Marketplanet OnePlace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: oneplace.admin@marketplanet.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę Użytkownika, jego login, adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 Dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 5. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość skorzystania z pomocy technicznej w zakresie obsługi i bieżącego funkcjonowania Marketplanet OnePlace
 6. Pomoc techniczną Użytkownik zarejestrowany może uzyskać pod numerem telefonu 22 576 88 24 lub wysyłając zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres oneplace.admin@marketplanet.pl w godzinach roboczych.

§ 10 Płatności

 1. Korzystanie z Usług, poza zakresem oferowanym w ramach Konta Basic, wymaga dokonania przez Usługobiorcę płatności zgodnej z cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) obliczony według obowiązujących przepisów.
 2. Użytkownik ma możliwość uiszczenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 za pomocą serwisu płatności PayU dostarczanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, dostępnego w ramach Marketplanet OnePlace. Faktura VAT zostanie wystawiona nie później niż 7 Dni roboczych po dokonaniu zapłaty przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma także możliwość uiszczenia wynagrodzenia przelewem bankowym na podstawie wystawionej na jego żądanie faktury VAT.
 4. W przypadku nie uzyskania tytułu - Certyfikowany Dostawca Marketplanet OnePlace, Operator w ciągu 30 dni zwraca wpłacone opłaty związane z Certyfikacją oraz Abonamentem.
 5. Korzystanie z Usług w ramach Usługi Basic dla Dostawców Partnerów Marketplanet OnePlace w zakresie obsługi tych Partnerów jest regulowane w ramach odrębnych umów i w przypadku udziału w Akcjach Zakupowych danego Partnera Marketplanet OnePlace jest bezpłatne.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega, że Marketplanet OnePlace, a w szczególności jego funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora bądź Partnerów Marketplanet OnePlace.
 2. Odrębne umowy pomiędzy Operatorem a Partnerem Marketplanet OnePlace mogą regulować zapisy niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności zasady rejestracji i korzystania z Usług poszczególnych użytkowników Marketplanet OnePlace.
 3. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usług świadczonych przez Operatora w ramach Marketplanet OnePlace.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Marketpanet OnePlace. W przypadku Użytkowników dalsze korzystanie z OnePlace będzie możliwe po uprzedniej akceptacji zmienionej wersji Regulaminu. Do trwających (niezakończonych) w momencie zmiany Regulaminu Akcji Zakupowych, zastosowanie znajdują postanowienia uprzednio obowiązującej wersji Regulaminu.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2014 r.
 9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Cennik i zakres Usług

Akceptuję Regulamin

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych, w tym danych osobowych, do utworzenia konta w aplikacjach wspierających procesy Partnerów Marketplanet OnePlace. Informujemy Państwa, iż w razie wyrażenia zgody, administratorem tych danych będą również stosowni Partnerzy Market planet OnePlace (szczegółowe dane adresowe dostępne w ramach konta w Marketplanet OnePlace). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach ich przetwarzania i usunięcia. Usunięcie danych obligatoryjnych lub cofnięcie zgody jest jednoznaczne z utratą możliwości korzystania z kont w aplikacjach Partnerów Marketplanet OnePlace

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Marketplanet OnePlace, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki pod firmą Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., z siedzibą w Warszawie, oraz Partnerów Marketplanet OnePlace informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną