Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu asenizacyjnego.
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
1) Pojazd musi spełniać wymogi wynikające z przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
2) Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 193 poz. 1617
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2022).
3) Pojazd winien być kompletny, sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji
i wolny od wad prawnych oraz zarejestrowany jako pojazd specjalny nie starszy niż z 2012 r.
4) Nadwozie (zabudowa) ma być fabrycznie nowe o pojemności nie mniejszej jak 11m3
5) Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.
6) Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu, które odbędzie się w dniu dostawy w siedzibie zamawiającego.
8) Wykonawca wraz z dostawą pojazdu dostarczy Zamawiającemu sporządzony w języku polskim dowód rejestracyjny pojazdu.
9) Wymagania dotyczące leasingu:
a) leasing operacyjny,
b) Waluta leasingu PLN,
c) okres leasingu 35 miesięcy,
d) raty: 35 rat leasingowych ze zmienną stopą procentową, zależną od aktualnej stawki WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania tj. 21.09.2023 r. bez opłaty wstępnej oraz opłaty za wykup,
e) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat. Raty płatne będą z dołu pierwszego dnia miesiąca począwszy od miesiąca następującego po dniu podpisania protokołu z odbioru przedmiotu leasingu ,
f) opłata wstępna: 10% wartości przedmiotu leasingu,
g) opłata końcowa wykupu: 21 % wartości przedmiotu leasingu (po wpłacie której prawo własności przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego),
h) Wykonawca (leasingodawca) wyda zgodę na ubezpieczenie indywidualne pojazdu przez Zamawiającego na cały okres jego finansowana,
i) Zamawiający samodzielnie ubezpieczy pojazd, w pełnym zakresie wymaganym przez Wykonawcę (leasingodawcę), dokonując wyboru ubezpieczyciela i poniesie koszty ubezpieczenia pojazdu przez cały okres leasingu łącznie z kosztami dodatkowymi ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez Wykonawcę.
j) w przypadku braku dokonania ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez Zamawiającego – ubezpieczenie takie będzie mógł zawrzeć Wykonawca, obciążając Zamawiającego kosztem składki ubezpieczenia,
k) podatek transportowy w całym okresie trwania umowy będzie płatny przez Zamawiającego,
l) koszty za rejestrację pojazdu ponosi Zamawiający,
ł) przedmiot leasingu przejdzie z mocy Umowy na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych, zgodnie z Umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu, o której mowa w lit. g) powyżej.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ pn.: „Specyfikacja techniczna - OPZ”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

96-100 Skierniewice


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”
Mokra Prawa 30
96-100 Skierniewice
telefon: 468333808
fax: Brak
email: wodkan@wodkan-skierniewice.com.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się