Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków wraz z izolacją ścian fundamentowych Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, zlokalizowanego przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków wraz z izolacją ścian fundamentowych Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, zlokalizowanego przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi. Obiekt składa się z trzech budynków biurowo – magazynowych na terenie w/w lokalizacji. Zakres prac do wykonania to w szczególności:
- ocieplenie ścian budynków BSO,
- ocieplenie dachów,
- ocieplenie ścian fundamentowych,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana parapetów,
- przełożenie instalacji odgromowej.
- malowanie elewacji.
2. Budynki zlokalizowane przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi, nie są wpisane do rejestru zabytków – budynki znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków jako Obszar „Nowa Dzielnica” 1843.
3. Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót.
4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1A do SWZ;
2) Wytyczne konserwatorskie dotyczące realizacji zadania – Załącznik nr 1B do SWZ;
3) Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 2 do SWZ;
4) Przedmiar – Załącznik nr 3 do SWZ;
5) Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SWZ;
5. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. Dokonanie wizji jest możliwe w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna traktowana jest przez Zamawiającego jako czynność pomocnicza przy przygotowaniu oferty. Skorzystanie z wizji lokalnej nie ma wpływu na ocenę oferty, jak też wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót budowlanych. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2023 | 10:00


» Lokalizacja

91-849 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Ul. Gibalskiego 2/4
91-849 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się