Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10 000 000,00 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 10 000 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą nr 616/LVII/2023 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 11 sierpnia 2023 r
2. Zamawiający dokona spłaty kredytu w 20 ratach kapitałowych po 500 000,00 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
3. Raty kredytu będą spłacane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu w okresach kwartalnych do ostatniego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego każdego kwartału, przy czym pierwsza rata zostanie spłacona do dnia 29.02.2024 r., a ostatnia rata zostanie spłacona do dnia 30.11.2028 r.
4. Wypłata kredytu nastąpi w jednej transzy na podstawie dyspozycji Zamawiającego od dnia
23 listopada 2023 r.
5. Ostateczny faktyczny termin wykorzystania kredytu: 15 grudnia 2023 r.
6. Dokumenty w wersji elektronicznej, określające sytuację prawną, finansową oraz inwestycyjną Zamawiającego oraz OPZ stanowią załącznik Nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.10.2023 | 12:00


» Lokalizacja

26-600 Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się