Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów pokonsumpcyjnych na 2024 rok.

» Opis zapytania

Usługa polegająca na odbiorze i transporcie odpadów pokonsumpcyjnych na 2024 rok.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i zagospodarowaniu odpadów pokonsumpcyjnych, tj. odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (o kodzie 20 01 08 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadów) oraz odpadów olejów i tłuszczy jadalnych (o kodzie 20 01 25 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpadów) lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (materiału kategorii 3) zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (…) (Dz. U. L 300/1 z 14.11.2009) powstających przy przygotowywaniu
i konsumpcji posiłków gromadzonych w miejscach ich wytwarzania, tj. na terenach administrowanych przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.


Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.10.2023 | 08:30


» Lokalizacja

Świętoszów


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

43. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się