Dokończenie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – ETAP I – postępowanie powtórzone

» Opis zapytania

1. Przedmiotem inwestycji jest dokończenie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie placu z kostki brukowej wraz z odwodnieniem wokół Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie zlokalizowanego na działkach 434/50 i 434/55, gmina Wielka Wieś ETAP 1.

2. Prace budowlane będą polegały na realizacji przedmiotowego zadania tylko w zakresie dokończenia etapu 1 (etapowanie pokazano w PZT) obejmujące:
 roboty ziemne przygotowujące teren pod wykonanie projektowanych nawierzchni oraz skarp wykopów i nasypów
 kształtowanie terenu pod parkingi i dojazdy
 roboty rozbiórkowe i mała architektura
 wyznaczeniu miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 dokończenie izolacji pionowej zewnętrznej ściany
 wykonanie palisady betonowej
 likwidacja studni wraz z zamurowaniem
 dokończenie rozbierania istniejącej nawierzchni
 dokończenie budowy sieci kanalizacji deszczowej, montaż i regulacja włazów
 dokończenie budowy placu manewrowego
 dokończenie utwardzenia
 dokończenie wykonania nowej nawierzchni
 wykonanie remontu części tynków zewnętrznych
 studni betonowych i studzienek drenarskich
 dokończenie budowy nowej sieci instalacji wodno-kanalizacyjnej i deszczowe (brak włazów ).
 przygotowanie nawierzchni do budowy nowej nawierzchni,
 dokończenie wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego
 ułożeniu nawierzchni dla zabezpieczenia stabilności podłoża

3. Dodatkowe roboty do wykonania:
 Wykonanie przebudowy drzwi wejściowych do piwnicy oraz wejścia do piwnicy - obniżenie drzwi o 50 cm = 1m2 i wymiana drzwi na standardowe - rozbiórka ściany = 1m2, roboty ziemne = 1m3, drzwi stalowe ocieplone zewnętrzne zamykane na klucz = 90x200, roboty elewacyjne - obróbka ościeży = 2m2, dojście i schody = 4m2.
 Wykonanie izolacji narożnika muru wraz z połączeniem z istniejącą izolacją ścienną oraz robotami ziemnymi i pomocniczymi tj. zabezpieczenie istniejącego drenażu, wykonanie połączenia deszczówki, zabezpieczenie chodnika, odtworzenie chodnika.
4. Po zakończeniu prac należy wybrać kamienie i śmieci z ziemi, zrekultywować i wyrównać zniszczony teren zielony, uzupełnić braki ziemi oraz zasiać trawę. Po zakończeniu prac wszystkie materiały z rozbiórki oraz nadmiar urobku należy wywieść z terenu szkoły. Włazy nowo wybudowanych studzienek zniwelować z istniejącym terenem.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (zał. nr 10 do SWZ), opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do projektu umowy) oraz dokumentacji (zał. nr 11 do SWZ).

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 2

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2023 | 09:00


» Lokalizacja

Giebułtów, Powiat Krakowski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Krakowski


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się