KLAPA DN250 PN16 KZP ZWROTNA

» Opis zapytania

Oferta powinna zawierać:
1. Lista WYMAGANE DOKUMENTY DO DOSTAWY – ZNAJDUJĄ SIĘ W OPISIE W POZYCJI 1
2. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON, nr konta bankowego, telefon kontaktowy
3. Potwierdzenie ilości zgodnie z zapytaniem ofertowym
4. Ceny jednostkowe netto w PLN/EUR/USD z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych
(koszty transportu wliczone w cenę materiału, palet, beczek, pojemników)
5. Dostawca/Producent odpowiada za jakość dostarczonych przez siebie wyrobów
6. Dostawca/Producent odpowiada za podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności wyrobu/ów, jego wycofania z obrotu lub odzyskania – w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że jest on niezgodny z wymaganiami
7. Terminy realizacji od momentu złożenia zamówienia
8. Termin ważności oferty co najmniej 14 dni kalendarzowych*
* wskazany termin nie jest obligatoryjny, może być dostosowany dla każdego przypadku
indywidualnie –wymaga to dodatkowych ustaleń
9. Termin i sposób płatności 60 dni od daty dostarczenia towaru i faktury VAT*
* rozliczenie następuje w walucie krajowej PLN , skrócenie terminu płatności oraz rozliczenia w walucie
obcej wymaga uzyskania zgody zamawiającego
10. Warunki gwarancji:
min. 12 miesięcy od dnia uruchomienia przez użytkownika, lecz na okres nie dłuższy niż
min. 15 miesięcy od dnia dostawy dla Zamawiającego
11. Pozostałe warunki ( wpisuje branża zgodnie z uwarunkowaniami swoich potrzeb )

Oferta powinna zawierać:
1. Dokładne dane firmy: nazwa, adres, NIP, telefon kontaktowy.
2. Cenę jednostkową netto w PLN wraz z numerami PKWiU bądź CN z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych kosztów dodatkowych
3. Warunki płatności, 60 dni i wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Mercus Logistyka po zrealizowanej dostawie.
4. Termin realizacji od momentu złożenia zamówienia.
5. Ewentualne inne istotne warunki handlowe wyżej nie wymienione, a mające związek z niniejszym zapytaniem.

I. Termin związania z ofertą 14 dni, po tym terminie następuje automatyczne odrzucenie oferty

W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art. 682 Kodeksu Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z "Warunkami zakupu dla zamówień" załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY, JAK TEŻ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT, BEZ PODANIA PRZYCZYN.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2023 | 10:00


» Lokalizacja

59-101 Polkowice


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się