Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w ramach inwestycji p.n.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Inspektoratu ZUS w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w ramach inwestycji p.n.: „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku Inspektoratu ZUS w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej 11”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
Roboty budowlane obejmują swoim zakresem demontaż i utylizację istniejących oraz wykonanie nowych systemów SSP i SSWiN wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami budowlanymi i elektrycznymi, koniecznymi do wykonania zadania.
Przewidywana ilość wizyt na budowie - co najmniej raz na dwa tygodnie od momentu rozpoczęcia robót w czasie ich trwania, każdorazowo w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego z potwierdzonym wpisem w dzienniku robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do zapytania publicznego.
Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2023 | 11:00


» Lokalizacja

Oddział ZUS w Pile i Inspektorat w Wągrowcu


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się