Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Zakup i dostawa sprzętu i osprzętu informatycznego (kod CPV: 30230000-0). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 5 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia”.
4. Asortyment oferowany przez Wykonawcę nie może stanowić środka trwałego w myśl ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Zamawiający jako jednostka sektora finansów publicznych podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zakup środków trwałych winien być finansowany z § 606. Asortyment oferowany o wartości przekraczającej 10.000 zł netto należy zakwalifikować do środków trwałych, finansowania których Zamawiający nie przewidział w prowadzonym postępowaniu.

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2023 | 08:45


» Lokalizacja

Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

JW 2063 Warszawa


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się