1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie BCU w dziedzinie „Rolnictwo” w ZSCKR w Studzieńcu , w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

2. Część I: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku dydaktycznego oraz dobudowa hali maszyn rolniczych” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2.1. Zakres zadania inwestycyjnego części I ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego: teren Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Studzieniec 30, 09-200 Sierpc, działka ewidencyjna nr 195/17 obręb 003 Studzieniec.
2.2. Zakres przedmiotu obejmuje:
a. Zakres robót budowlanych
• Budowę klatek schodowych wraz z windami osobowymi, dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami
• Przebudowę dachu wraz z wykonaniem lukarn dachowych lub zmiana nachylenia części połaci i ocieplenie dachu
• Wykonanie posadzek z wykończeniem
• Budowa i wykończenie ścian i sufitów
• Montaż drzwi zewnętrznych i okien
• Montaż wszystkich drzwi wewnętrznych
• Budowa segmentu hali maszyn rolniczych wraz z wykończeniem
• Wyposażenie budynku w sprzęt ruchomy ( meble)
• Wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. – hydranty, gaśnice, oznakowania
• Montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego
b. Zakres robót sanitarnych dla przebudowy segmentu dydaktycznego
• Kotłownia na gaz płynny
• Instalacja gazu płynnego
• Instalacja wentylacji mechanicznej
• Przebudowa wentylacji grawitacyjnej
• Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej
• Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
• Instalacja ogrzewania podłogowego oraz zasilania central
• Instalacja chłodniczej zasilania chłodnic central wentylacyjnych
c. Zakres robót sanitarnych dla segmentu hali maszyn
• Instalacja wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej
• Wewnętrzna instalacja wodociągowa
• Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu produkcji mąki
• Instalacja grzewcza
d. Zakres robót elektrycznych dla segmentu dydaktycznego
• Przebudowa przyłącza teletechnicznego
• Instalacja zasilająca
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Instalacja oświetlenia podstawowego
• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych
• Instalacja siłowa i technologiczna
• Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych
• Instalacja odgromowa i uziemiająca
• Instalacja okablowania strukturalnego
• Instalacja monitoringu CCTV
e. Zakres robót elektrycznych dla segmentu hali maszyn
• Instalacja zasilająca
• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
• Instalacja oświetlenia podstawowego
• Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
• Instalacja oświetlenia zewnętrznego
• Instalacja gniazd wtyczkowych
• Instalacja siłowa i technologiczna
• Instalacja zasilania urządzeń sanitarnych
• Instalacja odgromowa i uziemiająca
• Instalacja fotowoltaiczna
f. Zagospodarowanie terenu
• Przebudowa dróg dojazdowych na działce, chodników, parkingów przed budynkiem
• Wykonanie zjazdów z drogi gminnej
• Montaż elementów drobnych ( kosze na śmieci, oświetlenie terenu)
• Urządzenie terenów zielonych, wykonanie nasadzeń krzewów i drzew
• Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z nowoprojektowanym obiektem
• Budowa kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z projektowanych dachów oraz utwardzeń terenu
• Budowa zbiorników gazu płynnego wraz z instalacją łączącą ja z budynkiem
• Budowa zbiornika wody pożarowej
• Przebudowa sieci oraz zewnętrznych instalacji kolidujących z rozbudowywanym budynkiem dydaktycznym (w szczególności wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej oraz elektrycznej)
• przebudowa przyłącza teletechnicznego dla segmentu dydaktycznego
3. Część II: „Remont budynku inwentarskiego” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego ( realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj”
3.1 Zakres zadania inwestycyjnego części I ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego: teren Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Stud

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.06.2023 | 12:00


» Lokalizacja

09-200 Studzieniec


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
Studzieniec 30
09-200 Studzieniec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się