„Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych stałych przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6 oraz ul. Wośnieckiej 125D.”

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu oraz zagospodarowania zebranych odpadów tj.: przekazania odebranych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.); przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej zgodnie z art. 29a ustawy z nieruchomości zabudowanych budynkami zlokalizowanymi przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu przy ul. Uniwersytecka 6 oraz
ul. Wośnieckiej 125D.
2) Wywóz nieczystości odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, że minimalna wymagana częstotliwość odbioru odpadów dla frakcji:
Przy ul. Wośnickie125 D
 „Szkło” - 1 razy na kwartał;
 „Papier” - 1 razy w miesiącu;
 „Metale i tworzywa sztuczne” – 1 razy w miesiącu;
 „Odpady komunalne” – 1 razy na 2 tygodnie

 Wielkogabarytowe - 1 razy na kwartał
Przy ul. Uniwersyteckiej 6
 „Szkło” - 1 razy na kwartał;
 „Papier” - 1 razy w miesiącu;
 „Metale i tworzywa sztuczne” – 1 razy w miesiącu;
 „Odpady komunalne” – 1 razy na 2 tygodnie (2 pojemniki po 1 100 l w tym: ( w tym 1 szt. pojemnik najmowany, 1 szt. pojemnik stanowiący własność Zamawiającego).
 Wielkogabarytowe - 1 razy na kwartał
3) W okresie ostatnich 12 miesięcy sumaryczna objętość odpadów wyniosła 184,80 m3, w tym 140 m3 odpady komunalne, 7,7 m 3 wielkogabarytowych i 37,10 m3 frakcji segregowanej.
4) Zamówienie obejmuje również eksploatację pojemników na nieczystości w ilości:
każdy, z następującymi oznaczeniami:
Przy ul. Wośnickiej 125 D w ilościach:
- „Szkło”– 120l - 1 szt.
- „Papier” – 120 l - 1 szt.
- „Metale i tworzywa sztuczne” – 120 l - 1 szt.
- „Odpady komunalne” – 1 100 l – 1 szt.

Przy ul. Uniwersytecka 6 w ilościach:
- „Szkło”– 120l - 1 szt.
- „Papier” – 1 100 l - 1 szt.
- „Metale i tworzywa sztuczne” – 1 100 l - 1 szt.
- „Odpady komunalne” – 1 100 l – 1 szt.
każdy, z następującymi oznaczeniami:
 „Szkło” – (kolor zielony) frakcja odpadów w skład której będą wchodzić odpady ze szkła, w tym odpady opakowania ze szkła
 „Papier” – (kolor niebieski) frakcja odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowanie z papieru i odpady opakowanie z tektury
 „Metale i tworzywa sztuczne” frakcja odpadów w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowanie z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym opakowanie odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowanie wielomateriałowe
 „Odpady komunalne” – (kolor czarny)
Dostarczenie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz segregowane frakcje szkło, papier, tworzywa sztuczne powinno nastąpić najpóźniej w dzień podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.06.2023 | 16:30


» Lokalizacja

26-600 Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
ul.Uniwersytecka 6
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się