Usługi transportowe - dowóz i odwóz dzieci do szkół, w tym dzieci niepełnosprawnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu dzieci i uczniów w roku 2023. Część 1 obejmuje: „Dowóz i odwóz uczniów do Szkół w Gminie Kowala w roku 2023”. Przedmiotem zamówienia dla części 1 jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do publicznych szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kowali-Stępocinie, ul. Marii Walewskiej 6, 26-624 Kowala-Stępocina; Publicznej Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach, Bardzice 2c, 26-624 Kowala-Stępocina; Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Parznicach, Parznice 53, 26-624 Kowala-Stępocina; Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Mazowszanach, ul. Wierzbicka 247, 26-624 Kowala-Stępocina na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób. Usługa nie będzie wykonywana w okresie wakacji i w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych. Szczegółowy harmonogram dowozu i odwozu, z podaniem liczby uczniów z poszczególnych tras określony w załączniku nr 13 do SWZ. Harmonogram będzie aktualizowany przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia zmian. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem i odwozem wynosi 184. Zamawiający dopuszcza zmianę liczby uczniów w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę tras dowozu i odwozu jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowego działania placówek oświatowych. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewóz uczniów, zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Dyrektorów poszczególnych Szkół Publicznych, który może ulec zmianom. Złożona oferta ma obejmować całość dowozu i odwozu z uwzględnieniem wszystkich tras przewozów.
7.Wynagrodzenie za świadczoną usługę przewozu będą dokonywane za wynagrodzeniem kosztorysowym brutto w wysokości jednego biletu miesięcznego dotyczącego przewozu jednego ucznia miesięcznie, zgodnie z zapisem w formularzu kosztorysu ofertowego- załącznik nr 1a do SWZ. Zmniejszenie ilości uczniów nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń finansowych przez wykonawcę. Część 2 obejmuje: „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizujących obowiązek nauki i szkolny w roku 2023”. Przedmiotem zamówienia dla części 2 jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie m. Radomia wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dowóz 8 uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie m. Radomia zgodnie z poniższym wykazem. Do obsługi zamówienia należy zapewnić minimum 1 BUS. Dowożenie uczniów musi być realizowane w ramach kursów ,,regularnych specjalnych”, czyli przeznaczonych tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować tak dowozy i odwozy, aby dzieci na wózkach inwalidzkich (jest ich obecnie troje) mogły być przewożone jednocześnie, jeśli tak wynika lub będzie wynikać z harmonogramu. Przebieg tras, na których świadczona będzie usługa został określony w SWZ. Dalsze szczegółowe dane zawarte w SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

26-624 Kowala-Stępocina


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Kowala
ul. Marii Walewskiej 7
26-624 Kowala-Stępocina
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się