Dostawa oleju opałowego lekkiego dla grupy zakupowej gminy Jaświły w 2023 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wg normy PN-C-96024:2011 dla grupy zakupowej gminy Jaświły w 2023 roku.
2. Dostarczany olej opałowy powinien spełniać następujące parametry jakościowe:
1) gęstość w temperaturze 15o C – max. 860 kg/m3
2) wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
3) temperatura zapłonu min. 56o C
4) lepkość kinematyczna w temperaturze 20o C – max. 6mm2/s
5) skład frakcyjny:
- do temp. 250o C destyluje – max. 65% V/V
- do temp. 350o C destyluje - min. 85% V/V
6) temperatura płynięcia – max. -20o C
7) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – max. 0,30%(m/m)
8) zawartość siarki - max. 0,100% (m/m)
9) zawartość wody – max. 200 mg/kg
10) pozostałość po spopieleniu – max. 0,010%(m/m)
11) zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg
12) barwa – wzrokowo czerwona
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV :
09135100-5 - olej opałowy
4. Szacunkowa łączna ilość oleju opałowego w okresie realizacji umowy wynosi do 120 000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.
5. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy autocysterną wyposażoną w atestowany licznik oraz niezbędne przyłącza do tankowania zbiorników.
6. Dostawy oleju dokonywane będą partiami według potrzeb poszczególnych jednostek, bezpośrednio do zbiorników zainstalowanych w tych jednostkach. Przewidywana maksymalna wielkość jednorazowej dostawy wynosi tyle, ile pojemność zbiornika olejowego w danej placówce ( załącznik nr 6 do SWZ ).
7. Wykaz obiektów do których będzie dostarczany olej opałowy znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy oleju opałowego do innych obiektów niż wymienione w załączniku, w przypadku oddania do użytku tego obiektu bądź wymiany pieca na olejowy w obiektach istniejących w trakcie obowiązywania umowy.
9. Dostawa oleju opałowego realizowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, w ciągu 72 godzin od zamówienia złożonego telefonicznie lub e-mailem przez Zamawiającego. W zamówieniu Zamawiający określi ilość oleju opałowego, miejsce dostawy oraz osobę upoważnioną do przyjęcia dostawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie bądź mailem pracownika Zamawiającego o planowanym terminie dostawy.
11. Upoważniony do odbioru pracownik Zamawiającego potwierdza zrealizowanie dostawy na dokumencie, który wskazuje miejsce dostawy oleju opałowego oraz zatankowaną ilość, według licznika przepływowego na autocysternie. Dokument ten będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia Zamawiającemu faktury Vat.
12. Wykonawca do każdej faktury Vat zobowiązany jest dołączyć kopię świadectwa jakości oleju opałowego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz informację o cenie oleju opałowego na dany dzień zamówienia ( wydruk ze strony internetowej producenta )
13. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części ( art. 91 ust. 2 ustawy Pzp ) :
▪ zamówienie nie ogranicza konkurencji ani udziału w nim małych i średnich
przedsiębiorstw
▪ potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
14. Rozwiązania równoważne:
a) w przypadku, gdy w dokumentach zamówienia (SWZ i załączniki do SWZ) zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
b) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

19-124 Jaświły


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Jaświły
Jaświły 7
19-124 Jaświły
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się