Roboty podczyszczeniowe w portach i przystaniach Zatoki Puckiej wraz z odkładem urobku w roku 2022.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie robót związanych z podczyszczeniem torów podejściowych oraz basenów portów i przystani leżących w granicach Zatoki Puckiej.
2. Porty i przystanie objęte pracami to Puck – Port Rybacki, Przystań Jachtowa w szacunkowej ilości 5 044,22 m3, Gdynia – Basen Żeglarski w szacunkowej ilości 2 530,35 m3, Jurata w szacunkowej ilości 32 626,70 m3. Szacunkowa łączna kubatura wynosi 40 201,27 m3 jednak w ostatecznym rozliczeniu nie będzie ona przekraczać 42 000,00 m3. Miejsca dokładnego odkładu urobku zgodne z załącznikami graficznymi i zależne od miejsca wykonywania prac. Rzędne prac w odpowiednich portach i przystaniach zgodne z wartościami głębokości zawartych w Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich oraz Zarządzenie Porządkowe nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia technicznych torów podejściowych do obiektu Administracji Państwowej w mieście Jurata.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 11 do SWZ, Przedmiar robót Załącznik nr 12 do SWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45244000-9 – wodne roboty budowlane;
45247120-7 – drogi wodne z wyjątkiem kanałów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2021 | 11:00


» Lokalizacja

81-338 Gdynia


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych

» Dane nabywcy

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się