Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m. st. Warszawy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
m. st. Warszawy” – w zakresie:
1) boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
2) boiska Orlik przy ul. Rudzkiej 6 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej odrębnej dla każdej ze wskazanych w ust. 1 lokalizacji, w tym:
1) Materiały wyjściowe do projektowania (w 3 egz.):
a) Mapa do celów projektowych;
b) Dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi;
c) Wytyczne projektowe w zakresie planu architektonicznego modułów oraz siatki wymaganych obciążeń;
d) Dokumentacja wykonawcza konstrukcji modułów;
e) Dokumentacja wykonawcza branżowa w zakresie dotyczących modułów;
f) Wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na zaktualizowanej mapie do celów projektowych.
2) Koncepcja wielobranżowa w oparciu o uzgodniony standard (w 2 egz.) m.in.;
a) zagospodarowanie terenu – w skali 1:500;
b) rzuty obiektu , charakterystyczne przekroje, widoki elewacji – w skali przynajmniej 1:200;
c) opis rozwiązań projektowych w tym zastosowanych materiałów oraz informacje na temat projektowanych instalacji i urządzeń;
d) bilans wód opadowych, zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe i pożarowe, określenie ilości ścieków;
e) sporządzenie analizy zgodności aktualnych przydziałów na media z zapotrzebowaniem wynikającym z rozwiązań projektowych oraz analiza techniczna możliwości wykorzystania istniejących przyłączy (w przypadku konieczności przebudowy istniejących wewnętrznych przyłączy wymagane jest wykonanie i uzgodnienie
z Użytkownikiem ewentualnych nowych sieci lub przyłączy, niezbędnych przełożeń i korekt przebiegających
w rejonie opracowania sieci i urządzeń podziemnych na etapie Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego);
f) ukształtowanie terenu i układ zieleni istniejącej przeznaczonej do zachowania;
g) opis technologii dla obszaru hodowli roślin;
h) bilans mocy;
i) wizualizacje;
3) Projekt zagospodarowania terenu (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) obejmujący m.in.:
a) usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego;
b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków;
c) układ komunikacyjny;
d) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
e) ukształtowanie terenu i układ zieleni istniejącej przeznaczonej do zachowania zgodnie z projektem gospodarki zielenią istniejącą oraz zieleni projektowanej, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
f) niezbędne zestawienia, informacje i dane;
g) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zapotrzebowaniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;
h) informacja o obszarze oddziaływania obiektu;
4) Projekt architektoniczno-budowlany (w 4 egz. + 2 kserokopie zatwierdzonej dokumentacji) obejmujący m.in.:
a) układ przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu budowlanego;
b) projekt gospodarki zielenią i projekt zieleni;
c) zamierzony sposób użytkowania;
d) charakterystyczne parametry techniczne;
e) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
f) charakterystyka ekologiczna;
g) informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
h) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych;
i) analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.10.2021 | 10:00


» Lokalizacja

00-950 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/6
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się