Dostawa asortymentu do wkłuć doszpikowych EZ-IO Teleflex

» Notice description

Dostawa napędu do systemu wkłuć doszpikowych EZ-IO -4 szt.
Igły doszpikowej EZ-IO 45mm-4 szt.
Zamówienie jednorazowe
1.Termin obowiązywania cen : 30 dni od upływu terminu składania ofert
2.Termin dostawy – do 7 dni od otrzymania zamówienia.
3.Termin płatności - 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz towaru.
4.Warunki gwarancji – 24 miesięcy od daty dostawy do użytkownika, lecz nie dłużej niż 27 miesięcy od daty zakupu
5.Transport na koszt i ryzyko Dostawcy.
6.Miejsce świadczenia: magazyny Mercus Logistyka sp. z o.o. wskazane w zamówieniu.
7.Odbiorca ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną za zwłokę w realizacji zamówień w wysokości 0,5 %
wartości netto niezrealizowanych w terminie pozycji zamówień za każdy dzień zwłoki.
8.Odbiorca ma prawo naliczyć Dostawcy karę umowną za zwłokę w załatwieniu reklamacji w wysokości 0,5 %
wartości netto przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki ponad termin jej realizacji.
9.Wypełnienie formularza ofertowego.
10. Karta produktu.
11. Załączenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS.
12. Deklaracja zgodności.
13. Certyfikat WE.
14. Oświadczenie w zakresie sankcji


I. Brak odpowiedzi ze strony Spółki Mercus :
a) w terminie do 3 tygodni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczna z jej odrzuceniem.
W ramach przedmiotowego zapytania wyłącza się stosowanie art.68 ze zn. 2 Kodeksu Cywilnego.
II. Jeśli Państwa oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Spółka Mercus prześle na jej podstawie zamówienie lub poinformuje o jej wyborze.
Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z "Warunkami zakupu dla zamówień" załączonymi na stronie internetowej https://www.mercus.com.pl/purchase-conditions/warunki-zakupu-dla-zamowien-mercus-logistyka-sp-z-o-o , stanowiącymi jego integralną część.
III. Oferta, której wartość przekracza 20.000,00 PLN netto zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Spółki Mercus wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. W takim przypadku będzie ona traktowana jako informacja handlowa, która będzie podstawą do oszacowania wartości procedury.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.09.2023 | 09:00


» Location

59-101 Polkowice


» Category assortment

  • Life-saving equipment

» Buyer data

Mercus Logistyka Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 11
59-101 Polkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: PL6920001774
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from OSH and personal hygiene category published on OnePlace in last 10 days.