Budowa łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. 12 z obrębu 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście

» Notice description

1. Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, polegających na budowie łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. 12 z obrębu 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście, kategoria obiektu budowlanego XI.
2. Projektowany budynek publicznej łaźni dla osób bezdomnych będzie użytkowany jako obiekt użyteczności publicznej o funkcji usługowej, wraz z niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi służącymi realizacji tych funkcji. Teren inwestycji jest częścią Parku im. Romualda Traugutta ujętego w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy na podstawie zarządzenia Nr 2998/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Ponadto teren inwestycji leży na obszarze Pomnika Historii „Warszawa- historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem”, objętym ochroną zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 w sprawie uznania za pomnik historii.
3. Zaprojektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym w układzie przestrzennym opartym o trzy nieregularne w formie ramiona, w których zlokalizowane są poszczególne funkcje: higieniczno-sanitarne, administracyjne i zapleczowo-magazynowe. Ramiona spinane są poprzez wewnętrzne, niezadaszone patio. Budynek posadowiony jest na płycie fundamentowej. Ściany zaprojektowano jako trójwarstwowe, których wewnętrzną warstwę stanowi ściana żelbetowa, środkowa izolacja termiczna z wełny mineralne, a zewnętrzną, jednocześnie stanowiącą elewację budynku, ściana murowana z cegieł ceramicznych elewacyjnych. Przykrycie budynku stanowi stropodach żelbetowy, niewentylowany z zielenią ekstensywną.
4. Budynek przewiduje się podłączyć do miejskiej sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz ciepła systemowego. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren nieruchomości.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w OPZ stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ
6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną przy ul. Wenedów w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście, na działce nr ew. 12 z obrębu 5-02-02, na cele budowlane.
7. Zamawiający posiada wymaganą do prowadzenia robót decyzję pozwolenia na budowę łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ew. 12 z obrębu 5-02-02 przy ul. Wenedów w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście (decyzja nr 296/Ś/2021 z dnia 06.10.2021r.). Ponadto 28.07.2023r. wydane zostało zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przebudową i rozbiórką doziemnej infrastruktury na potrzeby planowanej inwestycji „Łaźni publicznej z przeznaczeniem dla osób bezdomnych” na terenie działek ewid. nr 1, 4, 12 z obrębu 5-02-02 oraz działek ewid. nr 6, 21 z obrębu 5-02-01 w Dzielnicy Śródmieście (znak sprawy: UD-IX-WAB.6743.196.2023.MDU).
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny) dostępnej na stronie:
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/AsYRs3YtDKsDSkK

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2023 | 10:30


» Location

01-248 Warszawa


» Category assortment

  • Electrical power equipment parts
  • Electrical power equipment
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in