Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 4 i 5 do SWZ.

Ilość prac zleconych do wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy może być mniejsza od ilości przedstawionej w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, jednakże nie mniej niż 70% Wartości Przedmiotu Umowy.

Całość robót wykonywana będzie na podstawie wystawionych przez Zamawiającego zleceń na drogach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz (wykaz dróg wskazany został na załączonym do postępowania przedmiarze). Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2023 | 10:00


» Location

78-600 Wałcz


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Nadleśnictwo Wałcz
ul. Kołobrzeska 1
78-600 Wałcz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in