Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej – budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej – budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) budowę przyłącza wodociągowego na odcinku ok. 101 mb od sieci wodociągowej Ø110 PE zlokalizowanej w ul. Podleśnej na działce nr 240 do komory wodomierzowej, wraz z budową ww. komory – zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi wydanymi przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Pile,
2) budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 115 mb od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ul. Podleśnej na dz. nr 240 do studni oznaczonej na załączonym projekcie zagospodarowania terenu jako KS1, wraz z budową przepompowni ścieków, studni rozprężnej i 2 szt. studni,
3) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych,
4) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej,
5) spełnienie wszelkich wymogów wynikających z opinii, uzgodnień i zezwoleń,
6) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po wykonaniu zadania oraz przekazanie jej Zamawiającemu na nośniku elektronicznym,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.09.2023 | 10:00


» Location

64-920 Piła


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Piła
Plac Staszica 10
64-920 Piła
telefon: 672126210
fax: Brak
email: um@um.pila.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in