Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej nad wykonaniem dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego nr 91774 p.n. „Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa” Akedamia Sztuki Wojennej w Warszawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nr 91774 p.n. „Zespół laboratoriów systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia ze szkolnym ośrodkiem dowodzenia i cyberbezpieczeństwa” Akedamia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Inspektor branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.
Podstawa do zlecenia Umowa nr 49/2023 pomiędzy SZI a AszWoj.
Zapraszamy do składania ofert.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru ofert w przypadku przekroczenia szacowanych środków finansowych na realizację zamówienia.
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami zabezpieczoną przed otwarciem należy złożyć w terminie do 05.09.2023 r. do godz. 10:00.
Adres Zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Al. Jerozolimskie 97 (pok.118-kancelaria), 00-909 Warszawa.

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 10:00


» Location

nie dotyczy


» Category assortment

No category

» Buyer data

Stołeczny Zarząd Infrastruktury


» Contact details

Available after sign in

Sign in