Dostawy zestawów (przyrządów) do podawania diet przemysłowych, zestawy do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, strzykawki enteralne, zgłębniki do żywienia gastrostomijne G-TUBE, zgłębniki poliuretanowe z prowadnicą i łącznikiem, wymienne łączniki, zestawy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu PEG z łącznikiem dla potrzeb szpitala.

» Notice description

• Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów (przyrządów) do podawania diet przemysłowych, zestawy do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, strzykawki enteralne, zgłębniki do żywienia gastrostomijne G-TUBE, zgłębniki poliuretanowe z prowadnicą i łącznikiem, wymienne łączniki, zestawy do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu PEG z łącznikiem dla potrzeb szpitala przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
• Szczegółowy opis, wymagania dla przedmiotu zamówienia dotyczące poszczególnych pozycji asortymentowych w danym Pakiecie, szacunkowe ilości, zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
• Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy posiadał wymagane dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz musi posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia do użytkowania placówkach służby zdrowia. wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
• Dostarczany asortyment musi być oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (wymóg dotyczy opakowań zbiorczych i jednostkowych).

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.08.2023 | 10:00


» Location

ul. Poniatowskiego 26, Siedlce


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z i. o


» Contact details

Available after sign in

Sign in