„Remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 11+000 do km 11+983”.

» Notice description

Remont drogi powiatowej nr 2316L przewidziany jest na odcinku o dł. 0,983 km tj. od km 11+000 do km 11+983. W ramach prac przewiduje się wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o gr. mn. 2 cm, skropienie emulsją warstw, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11W o gr. 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3 cm. Zadanie obejmuje w szczególności oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz poboczy.
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.09.2023 | 10:00


» Location

nie dotyczy


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie


» Contact details

Available after sign in

Sign in