Dostawa materiałów medycznych, komponentów na ukompletowanie indywidualnych pakietów medycznych (IPMed)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa materiałów medycznych, komponentów na ukompletowanie indywidualnych pakietów medycznych (IPMed) (kod CPV: 3 0 1 2 5 0 0 0 - 1). Przedmiot zamówienia wyszczególniono w „Formularzu Cenowym/ Ofercie Wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać warunki określone w Rozdziałach V i VII SWZ.
3. Zamawiający w załączniku nr 8 do SWZ zawarł „Opis przedmiotu zamówienia” zgodnie z wymaganiami eksplaotacyjno-technicznymi (WET) dla indywidualnych pakietów medycznych.
4. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, pełna dokumentacja została zamieszczona w załącznikach do SWZ.

Tryb przetargu: Przetarg nieograniczony

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.09.2023 | 08:00


» Location

Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

JW 2063 Warszawa


» Contact details

Available after sign in

Sign in