Remont stropu piwnicy w ZMHT

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stropu piwnicy w budynku Hali Łukowej wchodzącej w skład Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni.
2. Zakres prac obejmuje między innymi:
a. roboty ogólnobudowlane:
- demontaż montaż zabudowań stropów;
- demontaż montaż oświetlenia oraz instalacji;
- oczyszczenie powierzchni żeber stropu (wzmacnianych);
- odbicie osłabionej otuliny wzmacnianych żeber;
- oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia i malowanie zaprawą kontaktową;
- reprofilacja otuliny zaprawami PCC, lub wchodzącymi w skład systemu naprawczego taśmami z włókien węglowych;
- wzmocnienie żeber stropu poprzez przyklejenie taśm z włókna węglowego;
- wykonanie obrzutki wstępnej (szprycu);
- wykonanie natrysku z zaprawy ogniochronnej;
- ponowny montaż oświetlenia i instalacji, oraz ich podłączenie;
- ponowny montaż zabudowań;
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac.
b. roboty towarzyszące i tymczasowe to m.in.:
- zabezpieczenie drzwi, okien oraz podłogi w pomieszczeniu;
- ogrodzenie i oznaczenie terenu budowy,
- zaplecze budowy,
- transport materiałów,
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałowi elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,
- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,
- obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,
- wywóz gruzu wraz z jego utylizacją oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót,
- przygotowanie mieszanek,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez wykonawców,
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno–ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
- przygotowanie i przecedzenie farb,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących
wyposażenie budynku,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementów budynku, np. przylegające elewacje, ściany,
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,
- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp.
- demontaż zbędnego okablowania,
- naprawa uszkodzonych podczas usuwania tynku stropu instalacji.
- ponowne podłączenie zdemontowanego oświetlenia i czujki dymu, wraz ze sprawdzeniem poprawności działania.
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań,
- praca na rusztowaniach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Dokumentacji projektowej – Załącznik nr 1 do SWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 2 do SWZ).

Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.09.2023 | 08:00


» Location

Gdynia


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni


» Contact details

Available after sign in

Sign in