Dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki dostawy.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń części laboratoryjnej Biobanku Świętokrzyskiego RCNT do klasy czystości BSL3 zgodnie z wytycznymi WHO.

2. Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.

Szczegółowy zakres dostaw materiałowych i prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia należy ustalić na podstawie dostępnych dokumentacji archiwalnych, przeprowadzenia wizji lokalnej wraz z inwentaryzacją stanu rzeczywistego oraz wykonania innych badań
i pomiarów uznanych za niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej realizacji zadania.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt warsztatowy montażu instalacji wentylacji wraz z jej uzbrojeniem, lokalizacją. Projekt Warszatwtowy winien zawierać wyznaczenie ilości powietrza niezbędnej do utrzymania podciśnienia, zastosowane rozwiązania instalacyjne i materiałowe wraz z kartami technicznymi i doborowymi zastosowanych urządzeń.

Prace zawarte w przedmiarze robót, który stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, zostały ustalone jako orientacyjne na podstawie założeń własnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej.


Informacje o lokalizacji
Instalacje wentylacji mechanicznej objęte niniejszym opisem wykonane zostaną w budynku Regionalnego Centrum Naukowo Technologiczno, Podzamcze 45, 26-060 Chęciny.
Dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej Zamawiający określa dla nieużytkowanych pomieszczeń laboratoryjnych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku:
- pomieszczenie laboratorium DNA;
- pracownia 1;
- pracownia 2;
- pokój chemiczny;
- śluza powietrzna – pomieszczenie nowe, wydzielenie poza zakresem.
Pomieszczenia laboratoryjne o powierzchni łącznej około 205 m2 i wysokości 3,00m w świetle. Z obecnego korytarza zostanie wydzielone pomieszczenie śluzy o powierzchni około 15m2 i wysokości 2,7m.
Pozostałe pomieszczenia nie podlegają zakresowi zamówienia i będą wykorzystywane przez Inwestora w czasie realizacji zadania.

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne należy montować wewnątrz obsługiwanych pomieszczeń oraz w obrębie dachu części technicznej oraz za potrzebą dachu wysokiego. Przestrzeń dachu części technicznej znajduje się bezpośrednio na poziomie wyznaczonych pomieszczeń laboratoryjnych. Prowadzenie kanałów wentylacyjnych pomiędzy pomieszczeniami i dachem części technicznej poprzez ścianę zewnętrzną pomieszczenia Pracowni 1. bezpośrednio za ścianą zewnętrzną znajduje się elewacja szklana wraz z pomostami technicznymi dostępnymi z obsługiwanych pomieszczeń. W pomieszczeniach znajduje się działająca instalacja wentylacji mechanicznej ogólnobudynkowej. Dodatkowo w pokoju chemicznym znajduje się digestorium podłączone do indywidualnej instalacji wyciągowej wyposażonej w indywidualny wentylator wywiewny. Wyrzut z digestorium wyprowadzony ponad dach wysoki.

Zakres pomieszczeń wraz z istniejącą instalacją wentylacji został zaznaczony w części graficznej: Rzut pomieszczeń.

Ze względu na konieczność określenia nieszczelności pomieszczeń oraz występowania różnic w zakresie stanu istniejącego zalecana jest wizja lokalna
z inwentaryzacja na obiekcie.

Przedmiotowy zakres zadania

Przedmiotem zadania jest dostosowanie instalacji wentylacji mechanicznej do wymogów laboratoriów mikrobiologicznych klasy BSL-3 zależne od stopnia hermetyczności.

Podstawowe wymogi dostosowania instalacji wentylacji mechanicznej wymagany przez Zamawiającego:
1. Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna utrzymująca zadaną wartość podciśnienia względem ciśnienia atmosferycznego oraz pomieszczeń sąsiednich;
2. Zainstalowanie systemu alarmowego w celu sygnalizowania niedopuszczalnych zmian ciśnienia;
3. Mechaniczne usuwanie powietrza wywiewanego przez filtry wysokosprawne HEPA (lub równoważne);
4. Mechaniczny nawiew powietrza świeżego przez filtry wysokosprawne HEPA (lub równoważne);
5. Zapewnienie możliwości uszczelnienia instalacji wentylacji pozwalające na dezynfekcję gazową indywidualnych pomieszczeń;
6. Nawiew powietrza ogrzanego w okresie zimowym oraz ochłodzonego w okresie letnim.


W zakresie planowanych robót przewidziano podstawowe zakresy:
1. Weryfikację nieszczelności pomieszczeń i określenie docelowego wydatku powietrza dla utrzymania podciśnienia.
2. Roboty demontażowe istniejących instalacji jeśli zachodzi taka potrzeba oraz wykonanie otworów pod instalacje nowe.
3. Instalowanie wentylacji
4. Instalowanie elementów automatyki i zasilania elektrycznego
5. Częściową obudowę estetyczną kanałów oraz przywrócenie stanu pomieszczeń.

Szczegółowe rozwiązania przyjęte do realizacji zadania zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Instalacji wentylacji mechanicznej OPZ- 00 01 00.

Organizacja prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia na zasadach i w terminie określonym w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany przedstawić zamawiającemu przygotowaną przez siebie dokumentacje warsztatową dostosowania instalacji wentylacji wraz z wykazem podstawowych urządzeń.
Ze względu na prowadzenie prac w funkcjonującym obiekcie, fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem, np. przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Prace należy przeprowadzać w sposób możliwie nieoddziaływający na pozostałe pomieszczenia i pracowników Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Istniejące instalacje, takie jak rurociągi, kable itp. lub wyposażenie powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu pomieszczeń.
Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego lub właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie realizacji zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody we wskazanych instalacjach i urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowisk. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników.

Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo¬sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud¬nionego.
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy.Zaplecze sanitarne i socjalne dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia zadania z zapewnieniem bezpiecznego doprowadzenia wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków.

3. Wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia:
3.1. przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
3.2. wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej lub tłumaczone na język polski.

Opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Podzamcze 45
Chęciny 26-060
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Cooling and heating devices

» Buyer data

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Podzamcze 45
Chęciny 26-060
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in