Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej – inwentaryzacji technicznej w branży budowlanej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A – działka nr 39 z obrębu 1-02-15 w Warszawie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A w Warszawie zgodnie z uszczegółowieniem, stanowiącym ROZDZIAŁ IV SIWZ. - w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF– na płycie CD-R. 3.2. Szczegółowe określenie zakresu wykonania inwentaryzacji ze wskazaniem branż w jakich ma być wykonana inwentaryzacja oraz uszczegółowieniem zakresu prac inwentaryzacyjnych w określonej branży dla budynku przy ul. Krasickiego 16A w Warszawie, zawiera Rozdział IV SIWZ. 3.3. Inwentaryzację odtworzeniową w branży budowlanej, należy wykonać w skali 1:100 w trzech egzemplarzach oraz - w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF– na płycie CD-R. 3.4. Przedmiot zamówienia, oprócz zakresu ustalonego w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych 2016 r., część graficzna inwentaryzacji musi obejmować dodatkowo: 3.4.1. branża budowlana: 3.4.1.1. rzuty każdej kondygnacji łącznie z piwnicami, strychem z więźbą dachową (z wyłączeniem stropodachów nieprzełazowych), rzut połaci dachowej z naniesieniem spadków połaci, kominów, wylotów kanałów wraz ze wszystkimi elementami na połaciach (obróbki blacharskie) oraz przekrój pionowy widoku elewacji. Rzuty wszystkich pomieszczeń winny być kompletne, zwymiarowane (w tym wysokość), mieć numerację lokali zgodną z istniejącą oraz tabelaryczne zestawienia wielkości powierzchni użytkowej z podaniem numeru lokalu, pomieszczenia i jego funkcji, oznaczenie numeryczne kondygnacji, na której położone są lokale i pomieszczenia, adres nieruchomości i numer klatki schodowej. Na rzutach poszczególnych kondygnacji należy zaznaczyć kierunek północy oraz wykonać tabelaryczne zestawienie, o którym mowa wyżej, obejmujące wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń zbilansowany dla każdego lokalu i całej kondygnacji. Niezależnie od tego należy wykonać bilans powierzchni dla całego budynku zawierający zestawienie wszystkich lokali i pomieszczeń, powierzchnię każdego lokalu i pomieszczenia oraz sumaryczną powierzchnię wszystkich lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku. Ponadto na każdym rzucie należy nanieść wszystkie wloty i kanały kominowe, do których są włączone pomieszczenia oraz przybory sanitarne i gazowe. Kominy i kanały ponumerowane wg opinii kominiarskich Administratora budynku. Wyliczenie powierzchni winno być zgodne z zasadami normy PN-70/B-02365 z zastrzeżeniem, że do obliczeń należy przyjmować rzeczywiste wymiary (bez powiększania ich o grubość tynku). W części opisowej dokumentacji należy przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem. 3.4.1.2. zwymiarowany przekrój poprzeczny budynku podający konstrukcję nośną i wykończenie stropów, więźbę dachową, pokrycie oraz przekrój przez klatkę schodową, rzędne wysokościowe stropów i kominów, 3.4.1.3. w przypadku potrzeby wykonania w danym budynku inwentaryzacji branżowych Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykonać podkłady dla inwentaryzacji branżowych, 3.4.1.4. w przypadku wykonywania wyłącznie w danym budynku inwentaryzacji branżowych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację dla tych celów we własnym zakresie, 3.4.1.5. inwentaryzacja budynku w części opisowej musi zawierać charakterystyczne dane takie jak: powierzchnia zabudowy; kubatura wg PN 70/B-02365; całkowita powierzchnia użytkowa; opis techniczny obejmujący co najmniej: ilość kondygnacji, konstrukcję ścian, stropów, schodów, balkonów, stropodachu, więźby dachowej, informacje dotyczące wszystkich instalacji, 3.4.1.6. Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualną odbitkę zasadniczej mapy miasta przedstawiającą sytuację uzbrojenia podziemnego terenu (nakładka S+U) nieruchomości w skali 1:500, po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopię ww. odbitki do każdego egzemplarza wykonywanej dokumentacji, a oryginał do branży budowlanej (lub do innej, jeżeli nie j

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się