Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Posada na dz. o nr ewid. 650/9 oraz Dąbrówka na dz. o nr ewid. 2497, 1572/30 i 2504 w Sanoku

» Opis zapytania

Przedmiot Zamówienia składa się z zadania inwestycyjnego polegającego na: „Budowa
i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Posada na dz. o nr ewid. 650/9 oraz Dąbrówka na dz. o nr ewid. 2497, 1572/30 i 2504 w Sanoku”.
1. Zakres robót obejmuje:
Przebudowę drogi wewnętrznej:
- działka nr 650/9, Sanok, obręb Posada- ul. Kenara na odcinku długości 262,25m
i szerokości 5,0 m;
- działka nr 2497, 1572/30 i 2504, Sanok, obręb Dąbrówka - boczna do ul. Kruczej
na odcinku długości 107,5 m i szerokości 3,5 m;
- wbudowanie podbudowy z kruszywa naturalnego – 20 cm, kruszywa łamanego – 10 cm, nawierzchnia z kory asfaltowej – 10 cm oraz utwardzenie nawierzchni emulsją asfaltową z grysem kamiennym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą:
-Dokumentacji Projektowej
-Kosztorysu ofertowego (stanowiącym podstawę wyliczenia wartości ofertowej)
-Rozdziału II SIWZ.
2. Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów
i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące dla przyszłego wykonawcy do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów
i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające zgodność ich kluczowych parametrów technicznych, jakościowych, potwierdzonych w (atestach, certyfikatach, aprobatach technicznych, świadectwach jakości).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się