Wykonanie adaptacji poddasza wg przedmiaru robót dodatkowych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji poddasza w budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2. Przedmiotowy budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Zamawiający informuje, że obecnie w budynku prowadzone są roboty budowlane na podstawie odrębnej umowy, a przedmiotowe zamówienie obejmuje zakres określony w przedmiarze dla robót dodatkowych branży budowlanej.
2. Zamawiający zleca wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami z dnia 26 czerwca 2020 r. projektanta do projektu budowlanego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.
4. Konieczność wprowadzenia nieistotnej zmiany projektu budowlanego (zgodnie z definicją zawartą w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), wynikająca z zasad wiedzy technicznej, niezbędną dla realizacji zamówienia nie stanowi zmiany przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie materiały muszą być nowe i muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane .Użyte materiały i urządzenia muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty określone prawem.
6. Użyte w przedmiarze, znaki towarowe, patenty lub określenie pochodzenia, należy rozumieć, jako wzorzec jakościowy. Określenie elementu przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie nazwy producenta, typu urządzenia, sprzętu lub materiałów, ma wyłącznie na celu doprecyzowanie elementów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały parametry techniczne i użytkowe nie gorsze niż te, które są określone w dokumentacji projektowej. Każda zmiana rozwiązania materiałowego winna być zaakceptowana przez Zamawiającego. Ze względów użytkowych, technicznych lub finansowych, w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakładanych rozwiązań materiałowych i technologicznych w uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcą.
7. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
8. Podczas realizacji robót (od dnia przejęcia placu budowy). Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wykonanych robót oraz mienia Zamawiającego przekazanego razem z terenem budowy oraz utrzymanie obiektu lub jego elementów w dobrym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba powyższego, to pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego i nie później niż 48 godzin od wezwania, powinien rozpocząć prace mające na celu przywrócenie prawidłowego stanu.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robót w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego wykonanych robót.
10. Potwierdzeniem odbioru końcowego robót budowlanych będzie podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Partyzantów 42529
Olsztyn 10-521
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się