Usunięcie i zagospodarowanie osadów ściekowych z terenu Gminy Górno

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych:
– 19 08 05 (osady ustabilizowane) w ilości 1 400 Mg/rok
– 19 08 01 (skratki) w ilości 30 Mg/rok
– 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 40 Mg/rok,
zgodnie z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, 784 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
a) Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych przez ostatnie 12-miesięcy, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu.
b) Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (tj. zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów).
c) Wykonawca winien posiadać dokument poświadczający należyte wykonanie usługi w minimalnej wielkości wskazanej w postępowaniu (np.: referencje, poświadczenie należytego wykonania usługi, itp).
d) Wykonawca winien wskazać metody i sposób zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym.
e) W przypadku rolniczego zagospodarowania osadu, wykonawca winien posiadać aktualnie wykonane badania gleby na wskazanych działkach, gdzie stosowany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
f) Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych, a próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane.
g) Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający możliwość zagospodarowania wymaganej i wskazanej w postępowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Górnie szacunkowej ilości osadu, celem należytego zabezpieczenia wykonania usługi.
h) Miejsce odbioru odpadów: Oczyszczalnia Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach, 26-008 Górno.
i) Osady ściekowe gromadzone będą w kontenerze stanowiącym własność Wykonawcy o pojemności minimalnej 10m3 i wymiarach nie przekraczających: długość 5,60m., szerokość 2,40m., wysokość 1,80m., umożliwiającym bezpośredni zrzut osadu z podajnika ślimakowego zainstalowanego na oczyszczalni,
j) Skratki i piasek gromadzone będą w kontenerach typu KP-7 (zamknięty) stanowiących własność Wykonawcy.
k) Wykonawca zobowiązuje się używać kontenerów będących jego własnością, które podstawi na teren oczyszczalni w dniu podpisania umowy i będzie wymieniał na puste w dniu wywozu odpadów.
l) Zagospodarowanie osadów nastąpi zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wykonawcy, w przypadku unieszkodliwiania, również zagospodarowanie ewentualnych produktów i odpadów tego procesu.
m) Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach odpowiada Wykonawca.
n) Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do samozaładunku kontenerów i przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu tj. szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.
o) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.
p) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę.
q) Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” z systemu BDO
r) Rozliczenie należności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podsta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2023 | 12:00


» Lokalizacja

26-008 Górno


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Górnie
ul. Łysicka 11
26-008 Górno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się