Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1443 w Leśnictwie Łączki”

» Opis zapytania

Przedmiotem robót i czynności jest przebudowa drogi leśnej w granicach istniejącego pasa drogowego położonego na działkach:
- nr ewid. 1093, 1233 obręb ewid. [0003 Lubzina], jednostka ewidencyjna [181503_5 Ropczyce obszar wiejski],
- nr ewid. 310/3 obręb ewid. [0013 Stobierna], jednostka ewidencyjna [180304_2 Dębica gmina],
na terenie Leśnictwa Łączki, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.
Przewidywane roboty budowlane podlegają zgłoszeniu zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2020, poz. 1333 z późn. zmianami).
Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem.
W związku z tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.


Stan istniejący:
Korona drogi o szerokości 5,0 – 12,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną oraz jako droga dojazdowa do posesji prywatnych. Na trasie drogi jest usytuowanych:
- 1 zjazd z drogi,
- 1 plac składowy o nawierzchni gruntowej
Nawierzchnia drogi:
- km 0+000 – 0+300 - tłuczniowa szer. 4,0 – 8,0 m.
Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy. Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny – drożny, lokalnie zamulony. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające wysychanie korony drogi.
W ciągu drogi przebiega linia gazowa oznaczona słupkiem betonowym.

Zakres robót do wykonania
Przewidywane roboty budowlane mają na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie ułożenie warstwy dolnej oraz górnej podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego.
Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy z mieszanki kruszywa łamanego oraz wykonanie obustronnych rowów oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu eksploatacyjnego
OPIS ROBÓT:
• wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie istniejących korytek w poprzek drogi);
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi;
• wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi;
• wykonanie nawierzchni istniejącego zjazdu;
• wykonanie urządzeń odwadniających;
• wykonaniem robót wykończeniowych,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu
Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: - projekcie wykonawczym; - przedmiarze robót; - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Mostowa 9
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Strzyżów
Mostowa 9
Strzyżów 38-100
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się