Prace konserwacyjne w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nadproża nad wejściem do kaplicy wraz z pracami towarzyszącymi.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są: Prace konserwacyjne w budynku nr 64 w kompleksie wojskowym m. Ustka – naprawa nadproża nad wejściem do kaplicy wraz z pracami towarzyszącymi. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, ekspertyza techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zamieszczone w osobnych plikach, które stanowią załączniki do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, ekspertyzą techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i ekspertyzie technicznej. Kosztorys ofertowy uproszczony zawierający zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i ekspertyzy technicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:30


» Location

Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Lędowo-Osiedle 1N
Ustka 76-271
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in