budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema w Stargardzie

» Notice description

1. Określenie przedmiotu zamówienia
1) Wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Bema w Stargardzie (od ronda Żołnierzy Wyklętych do ronda Pionierów Stargardu - w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą:
a) rozbiórki, roboty ziemne, roboty przygotowawcze,
b) korekty krawędzi jezdni,
c) murki oporowe,
d) konstrukcja i nawierzchnia drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
e) chodniki z kostki betonowej i zatoka autobusowa,
f) oznakowanie pionowe i poziome,
g) oświetlenie drogi rowerowej,
h) przebudowy sieci nn 0,4 kV, sN 15 kV oraz sieci teletechnicznych,
i) nasadzenia zastępcze, zieleńce
j) inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym
2) wykonanie wszelkich innych, niewymienione powyżej, robót i prac niezbędnych (koniecznych) do wykonania dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu oraz dla uzyskania zakładanego rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego realizowanego obiektu, w tym również robót, których konieczność wykonania ujawniona zostanie dopiero w trakcie realizacji zamówienia – roboty te również objęte są przedmiotem zamówienia;
2. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:
1) droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej ~660 mb, ~2000 m2,
2) chodnik z kostki betonowej ~260 mb, ~560 m2,
3) oświetlenie ledowe ~15 słupów.
3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy – określa wzór umowy (§ 1 ust. 4 ) - zał. 6 SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miasto Stargard
ul. Stefana Czarnieckiego 17
Stargard 73-110
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in