Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie projektu przebudowy ul. Błękitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni. Zadanie obejmuje:
a. Opracowanie KIP ;
b. Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ;
c. Opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wniosku o pozwolenie wodnoprawne dla zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy;
d. Opracowanie dokumentacji budowlanej zawierającej: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny w terminie obejmującej :
• Budowę konstrukcji i nawierzchni drogi ( jezdni, chodników, zjazdów, utwardzonych poboczy, zieleni ulicznej ) z elementami odwodnienia miejscowego oraz odcinkiem kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Abrahama,
• Przebudowę oświetlenia drogowego ulicy Abrahama,
• Budowę linii kablowej i oświetlenia ulicy Błękitnej
• Opracowanie projektu organizacji ruchu z elementami uspokojenia ruchu;
e. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla branż objętych projektem;
f. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla całego zakresu projektu ;
g. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in