Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji ścian nośnych w lokalu użytkowym na podstawie zakresu z wykonanej ekspertyzy pn.: "Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego konstrukcji ścian nośnych w lokalu użytkowym LU3 w budynku przy ul. Stradomskiej 23 w Krakowie.

» Notice description

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wzmocnienia konstrukcji ścian nośnych w lokalu użytkowym na podstawie zakresu z wykonanej ekspertyzy pn.: "Ekspertyza techniczna dotycząca stanu technicznego konstrukcji ścian nośnych w lokalu użytkowym LU3 w budynku przy ul. Stradomskiej 23 w Krakowie zgodnie z Ekspertyzą techniczną oraz projektem umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej poprzedzone wykonaniem odkrywek na potrzeby projektu,
-Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej,
-Wykonanie projektu budowlanego budowlano-wykonawczego remontu w poszczególnych zakresach
i branżach wraz z rysunkami wykonawczymi,
-Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
-Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
-Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
-Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym prawomocnego pozwolenia konserwatorskiego i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Ww. dokumentacja projektowa wraz z innymi dokumentami uzupełniającymi musi umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.08.2022 | 11:00


» Location

31-319 Kraków


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Bolesława Czerwieńskiego 16
31-319 Kraków
telefon: +48 126166222
fax: Brak
email: zamowienia@zbk.krakow.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in