Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego w podziale na zadania w tym: maski tlenowe, strzykawki, igły, cewniki, aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, pojemniki próżniowe, kaniule – sprawa nr 49/PN/2020/ES

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w podziale na zadania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego towaru, uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dostarczone wyroby muszą posiadać nie krótszy niż 12 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy złożą wraz z ofertą oświadczenie, że do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP (według Załącznika nr 6 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odpowiednich dokumentów potwierdzających to oświadczenie, na każdym etapie badania ofert, jak również w trakcie realizacji umowy. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2021 | 12:30


» Location

ul. Spartańska 1
Warszawa 02-637
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
Warszawa 02-637
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in