Ocena stateczności skarp składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, wykonana metodami geotechnicznymi

» Notice description

W imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie zapraszam do kolejnej rundy zapytania do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
Ocena stateczności skarp składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, wykonana metodami geotechnicznymi.

Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki realizacji zawarto w załączniku nr 1 do zapytania RFX.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
2) płatności jednorazowa, po podpisaniu protokołu odbioru,
3) Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zlecenia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami.
4) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
5) termin realizacji zamówienia: od udzielenia Wykonawcy zamówienia do dnia 21.12.2020 r.
6) Miejsce świadczenia usługi: : TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
2. Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu wypełniony i podpisany Formularz Oferty/Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2.
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto za cały zakres prac wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta - załącznik nr 3.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena - 100 %
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Zapytaniu oraz zawiera najniższą cenę.
6. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji ceny.
7. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 Formularz Oferty/Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Technical documentation

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in