Wykonywanie usług w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję lokali mieszkalnych i użytkowych oraz likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierz

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie likwidacji zagrożeń epidemiologicznych poprzez odszczurzanie, usuwanie insektów, dezynfekcję lokali mieszkalnych i użytkowych oraz likwidację szkodników nietypowych oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy znajdujących się na terenie DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”. 3.2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: - dezynfekcji pustostanów po opuszczeniu lokalu lub po zmarłych, - dezodoryzacji pustostanów j.w., - dezynsekcji pomieszczeń wspólnych budynków, - deratyzacji w budynkach i ich otoczeniu, - likwidacji szkodników nietypowych np.: gniazd os, szerszeni itp. oraz usuwanie zanieczyszczeń nietypowych np. odchodów gołębich z pomieszczeń strychowych. 3.2.1. Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w pkt. 3.1 i 3.2. w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na odrębne zlecenia cząstkowe, wydawane w odpowiednich administracjach, w zależności od zapotrzebowania. 3.2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do realizacji każdej usługi objętej przedmiotem zamówienia, określonej w zleceniu, o którym mowa w pkt. 3.2.1. SIWZ, wydawanym przez DOM maksymalnie w ciągu 42 godzin liczonych od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego. Czas przystąpienia do realizacji każdej usługi objętej przedmiotem zamówienia, określonej w zleceniu stanowi kryterium wyboru ofert (opisane w pkt. 19 siwz). 3.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do reakcji na zgłoszoną reklamację - do przystąpienia do usunięcia wad - maksymalnie w ciągu 24 godzin liczonych od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację (czas przystąpienia do usunięcia wad) stanowi kryterium wyboru ofert (opisane w pkt. 19 siwz). 3.2.4. Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia Wykonawcy – w razie nagłej potrzeby – wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w budynkach nie wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jednakże stanowiących własność m.st. Warszawy. 3.2.5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności braku realizacji zlecenia cząstkowego przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie tego zlecenia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3.2.6. Zlecenia, o których mowa w pkt. 3.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wydawane będą przez odpowiednie DOM-y z określeniem terminu ich rozpoczęcia i zakończenia, a także wskazaniem adresu budynku. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w danym zaleceniu, każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez odpowiedni DOM. 3.2.7. Zlecenia, o których mowa w pkt. 3.2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia zatwierdza do realizacji pod względem zgłoszonych potrzeb Kierownik odpowiedniego DOM, na terenie którego czynności będą wykonywane. 3.2.8. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego powiadamiania gospodarza domu i lokatorów o planowanym wykonaniu czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 3.2.9. Wykonawca we własnym zakresie uzyskiwać będzie dostęp do pomieszczeń, w których będą wykonywane czynności określone w pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ tj. dostęp do piwnic lokatorskich oraz pomieszczeń wspólnych. 3.2.10. Wykonawca w czasie realizacji czynności, określonych w pkt. 3.1. i 3.2. SIWZ zobowiązany będzie do utrzymywania ładu i porządku na terenie, na którym wykonywane będą czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. określone w przepisach szczególnych. 3.2.11. Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania we własnym zakresie zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 3.2.12. W

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się