Wykonywanie usług w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wraz z usuwaniem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sukcesywnego opróżniania pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenie Miasta Stołecznego Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wraz z usuwaniem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 3.1.1. Czynności związane z sukcesywnym opróżnianiem pustostanów, o których mowa w zdaniu pierwszym wykonywane będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania. W roku 2021 r. przewiduje się opróżnienie około 220 pustostanów w zakresie jak niżej: - demontaż mebli, półek, karniszy, itp. - pakowanie w worki rzeczy osobistych i innych drobnych przedmiotów, - usunięcie wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów przez firmę świadczącą usługę. Większość pustostanów przewidzianych do opróżnienia znajduje się w budynkach IV piętrowych bez windy. W ok. 20 % budynków klatki schodowe są wąskie co może powodować utrudnienia przy znoszeniu mebli, itp. Wskazane do opróżnienia lokale są różnej wielkości (od 20 m2 do 80 m2) i różnej zwartości. Najczęściej opróżniane są lokale o pow. 20 m2 – 50 m2. Szacunkowa ilość odpadów znajdujących się w 1 pustostanie wynosi od 0,5 m3 do 20 m3. 3.2. W ramach realizacji każdego zlecenia Wykonawca musi zobowiązać się do opróżnienia w całości lokalu wskazanego przez Zamawiającego, poprzez pakowanie, demontaż i wynoszenie mebli, karniszy, rzeczy osobistych i innych drobnych przedmiotów oraz do usunięcia wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów. Zakazuje się Wykonawcy pozostawiania odpadów pochodzących z opróżniania pustostanów w miejscach ogólnodostępnych, na terenach administrowanych przez ZGN, w szczególności przy altanach śmietnikowych, zsypach, klatkach schodowych itp… Wykonawca jako posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach zobowiązany jest - po usunięciu wszystkich odpadów znajdujących się w pustostanach wskazanych przez Zamawiającego - do postępowania z odpadami zgodnie z postanowieniami w/w ustawy. 3.2.1. Wykonawca przy wykonywaniu każdego zlecenia musi zobowiązać się do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w tym jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków określonych w art. 27, zaś jako posiadacz odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków określonych w art. 26. 3.2.2. Wykonawca jako posiadacz odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) zobowiązany jest – po usunięciu wszystkich odpadów znajdujących się w pustostanach wskazanych przez Zamawiającego do postępowania z w/w odpadami zgodni postanowieniami w/w ustawy. 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia do wykonania czynności opróżnienia każdego pustostanu w czasie określonym przez siebie w formularzu oferty liczonym od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego nie dłuższym jednak niż 43 godziny liczone od otrzymania zlecenia wystawionego przez Zamawiającego; 3.3.1. W zleceniu, o którym mowa w pkt. 3.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określony będzie adres lokalu oraz czas przystąpienia do wykonania czynności zgodny z ofertą Wykonawcy. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy na piśmie osobiście, e-mailem lub faxem. 3.3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżnienia i usunięcia z pustostanu wszelkich nieczystości w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do wykonywania czynności, określonego w zleceniu. 3.3.3. „Czas przystąpienia do opróżnienia każdego pustostanu (liczony od otrzymania zlecenia wy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się