Kolejowa usługa na bieżące utrzymanie, konserwację urządzeń sterowania ruchem kolejowym znajdujących się w rejonie „Sbs” zabudowanych dla potrzeb nowego bloku 910 MW- TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

» Opis zapytania

W imieniu TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zapraszam do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Kolejowa usługa na bieżące utrzymanie, konserwację urządzeń sterowania ruchem kolejowym znajdujących się w rejonie „Sbs” zabudowanych dla potrzeb nowego bloku 910 MW- TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
Opis Przedmiotu Zamówienia i warunki realizacji zawarto w załączniku nr 1 do zapytania RFX.

ZŁOŻENIE OFERTY JEST RÓWNOŻNACZNE Z AKCEPTACJĄ OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ ŻE ZŁOŻONA OFERTA JEST ZGODNA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawionymi poniżej:
1. Warunki ogólne zapytania:
1) termin ważności oferty nie krótszy niż: 60 dni,
2) płatności częściowe - miesięczne, po podpisaniu protokołu odbioru,
3) Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zlecenia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami.
4) warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
5) termin realizacji zamówienia: od dnia udzielenia Wykonawcy zamówienia do 31.01.2021r.
6) Osoba do kontaktów w sprawach technicznych:
Krzysztof Wójtowicz, tel. 516113650
7) Miejsce świadczenia usługi: : TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51,
TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2.
2. Wykonawca składający ofertę przesyła jako załączniki w formie skanu wypełnione i podpisane: Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2; Formularz cenowy – załącznik nr 3.
3. Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto 100% za cały zakres prac wraz z wszystkimi składnikami cenotwórczymi postępując zgodnie z Instrukcją oferenta - załącznik nr 4.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: Cena - 100 %
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Zapytaniu oraz zawiera najniższą cenę.
4. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
2) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowej negocjacji ceny. Wyłoniony Wykonawca zostanie poproszony o uzupełnienie Formularza cenowego do ostatecznie zaoferowanej ceny.
5. Informacja dla oferentów:
1)W razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, jeśli takowe wystąpią w momencie składania oferty prosimy zgłaszać na kontakt: e-mail: swoz@tauron.pl
2)Oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora
3)Oferent, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu.
4)Oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora.

W zakładce dokumenty znajdują się następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu i warunki realizacji zamówienia
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Instrukcja Oferenta - Podręcznik dla oferenta

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2020 | 15:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się