Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

» Opis zapytania

3) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów.
1.2 W załączniku nr A1 do formularza oferty Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „oryginalnego” zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości sztuk w okresie objętym zamówieniem.
1.3 Przez materiały „oryginalne” rozumie się materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nie używane części i komponenty (obudowy, dysze, tusz, bębny światłoczułe, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, opakowanych oryginalnie przez producenta).
1.4 Zamawiający zaznacza, iż materiały eksploatacyjne „oryginalne” są niezbędne w celu zapewnienia najlepszej jakość wydruku na każdym rodzaju papieru o gramaturze zgodnej z funkcją urządzenia drukującego, a w szczególności na papierze białym obustronnie powlekanym o gramaturze 250 g/m2 wykorzystywanym do drukowania świadectw ukończenia studiów jak i papierze celulozowym obustronnie powlekanym o gramaturze 170g/m2 do drukowania odpisów dyplomów ukończenia studiów. Druk winien być czytelny i wyraźny bez smug czy rozmazań. Mając także na uwadze fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem badawczym wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych zawartych załączniku nr A1 do formularza oferty o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w załączniku nr A1 do formularza oferty produktu równoważonego (zamiennika) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
1.5 W załączniku nr A2 do SIWZ Zamawiający przedstawił opis i rodzaj materiału eksploatacyjnego „zamienniki” oraz orientacyjne ilości sztuk w okresie objętym zamówieniem. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w załączniku nr A2 do formularza oferty produktu oryginalnego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
1.6 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym nr A1 i nr A2 jest największym, możliwym zakresem ilości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku A1 i A2 (formularzu cenowym) ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup materiałów eksploatacyjnych do 40% wartości wynagrodzenia umownego, natomiast nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu.
1.7 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę i wniesienie do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie może być częściowe finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczących różnych programów w ramach realizowanych przez Zamawiającego umów, projektów, grantów itp.
1.8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne zawiera kalkulacja cenowa i opis oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiąca załączniki nr A1 i nr A2 do Formularza oferty stanowiące integralną część SIWZ.
1.9 Realizację sukcesywnych dostaw pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa tj.: ul. Św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale, ul. Jakubowskiego oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie miasta Krakowa i Zakopanego.
1.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
1.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
1.12 Przedmiot zamówienia obejmuje materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, bez żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne/zamienniki) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i/lub nazwą producenta. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne/zamienniki) muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
1.13 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1.13.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
1.13.2 Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić kompletność i prawidłowość złożonego zamówienia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność do osoby wskazanej w § 3 ust. 8 wzoru umowy.
1.13.3 Dostawę wraz transportem zamówionych materiałów eksploatacyjnych na wskazany w zamówieniu adres (do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 2 formularza oferty. *warunek dodatkowo punktowany
1.13.4 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia lub z krótszym niż wymagany terminem ważności, dostarczenie brakującego asortymentu w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia.
1.13.5 Dostarczenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM Sekcji Zakupów przy ul. Grzegórzeckiej 20, 31-531 Kraków, lub innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w wersji papierowej i elektronicznej raportów: najpóźniej w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc; najpóźniej w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału; do 7 dni roboczych od daty zakończenia realizacji umowy, raportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru.
1.13.6 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
1.13.7 Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie dostawy określonych materiałów eksploatacyjnych.
1.14 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
1.15 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik o takich samych lub lepszych parametrach jak towar wycofany (zawieszony) z produkcji, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.
1.16 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, a Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych / kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy wraz z kalkulacją cenowe stanowiących załączniki nr 1A i nr 1B do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy.
1.17 Zamawiający wymaga składania ofert równoważnych (zamienników) w stosunku do wyszczególnionych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych w załączniku nr A2 do formularza oferty.
1.17.1 Wszystkie dostarczane materiały eksploatacyjne równoważne (zamienniki) muszą być fabrycznie nowe, bez żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
1.17.2 Przez produkty równoważne (zamienniki) do materiałów eksploatacyjnych oryginalnych rozumie się „produkt fabrycznie nowy”, do wytworzenia którego zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, o parametrach nie gorszych niż produkt oryginalny w zakresie pojemności, wydajności i jakości, posiadający wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem.
1.17.3 W przypadku, gdy produkt oryginalny posiada inteligentny układ elektroniczny (chip), przekazujący informacje o stanie zużycia produktu to zaoferowany produkt równoważny również musi posiadać układ działający analogicznie.
1.17.4 Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny (zamienniki), który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry, normy, standardy jakościowe i właściwości jak produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne i jakościowe równoważnych (zamienników) materiałów eksploatacyjnych winny być takie same lub lepsze jak parametry tej samej klasy produktów oryginalnych. W szczególności musi być zagwarantowana nie gorsza, jakość wydruku, taka sama lub lepsza wydajność czy pojemność.
1.17.5 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują rozwiązania lepsze od wymaganych. Na potwierdzenie, iż oferowane artykuły równoważne (zamienniki) są o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i jakościowych Wykonawca winien w razie wątpliwości Zamawiającego przedstawić:
- raporty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych, przy czym raporty z testów muszą dotyczyć każdego artykułu oddzielnie i określać wydajności przetestowanego produktu (nie dotyczy foli, taśm, bębnów). Dokumenty winny zostać wystawione przez producenta równoważnych (zamienników) materiałów eksploatacyjnych lub ich importera.
- Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) lub im równoważnymi.
- wzór opakowania oferowanego artykułu równoważnego (zamiennika) w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii ( wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta). Informacje takie mogą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej ( np.: płyty cd, dvd).
Zaoferowane artykuły równoważne (zamienniki) winny być określone poprzez nazwę producenta zamienników, symbolu/kodu artykułu oraz poprzez informację, co do wydajności /pojemności/liczby stron formatu A4 możliwą do zadrukowania ( nie dotyczy foli, taśm, bębnów).
1.17.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy w celu wykazania równoważności do:
- przedstawienia w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z nim kopii informacji o zaoferowanym artykule pochodzącej od producenta artykułu,
- ewentualnie do informacji wygenerowanej elektronicznie z oficjalnego portalu lub strony producenta,
- przedstawienia kart katalogowych
1.17.7 Dostarczane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w nowe, nienoszące znamion otwierania oryginalne opakowania, z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) zawierające co najmniej:
- nazwę (typ, symbol) urządzenia, do którego są przeznaczone,
- symbol/nazwę producenta, logo
- Opis znajdujący się na opakowaniu musi być sporządzony w języku polskim.
1.17.8 Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego.
1.17.9 Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów eksploatacyjnych, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy.
1.17.10 W przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego użytkowanie sprzętu, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia w terminie 14 dni kalendarzowych na taki sam produkt lub w przypadku braku na rynku urządzenia tego typu na urządzenie o parametrach nie gorszych niż to trwale uszkodzone w wyniku użycia wadliwego materiału eksploatacyjnego(po uprzedniej akceptacji modelu przez Zamawiającego).
1.17.11 Większość urządzeń biurowych posiada aktualną gwarancję producenta. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z winy stosowania materiałów eksploatacyjnych oryginalnych lub równoważnych (zamienników) Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia lub nastąpi uszkodzenie użytkowanego sprzętu, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca w drodze stosownej umowy będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów naprawy tego urządzenia.
1.17.12 W przypadku, kiedy w ramach reklamacji wymieniony materiał eksploatacyjnych dalej wykazuje wady, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w ramach obowiązującej umowy w tym również i obowiązującej w umowie ceny, kolejnego materiału eksploatacyjnego wolnego od wad w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie
i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr A1 i nr A2 do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, określającą parametry i wymagania techniczne oraz funkcjonalne.
4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
6. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ.
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 30192113-6 Wkłady drukujące, 30192320-0 Taśmy do drukarek, 30192300-4 Taśmy barwiące, 30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów, 30125120-8 Toner do fotokopiarek.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
9. Oryginał SIWZ podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby uprawnione, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.dzp.cm-uj.krakow.pl.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Św. Anny 12
Kraków 31-008
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się