Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku II”. 2. Cały przedmiot zamówienia został podzielony na niezależne od siebie części od nr 1 do nr 8. 3. Każda z części stanowi odrębny przedmiot zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie liczbę części. Wymagane jest jednak zaoferowanie wszystkich pozycji asortymentowych w danej części. Brak jakiejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załącznikach nr 1.1 – 1.8 oraz we wzorze umowy. 5. Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w: a) Ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r ., poz. 186), b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 215, poz. 1416), c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211), d) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1252),
e) Dyrektywie 2007/47/WE z dnia 5 września 2007 r. dotyczącej wyrobów medycznych.
6. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia /Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r ., poz. 186).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających jakość oferowanych produktów na każdym etapie postępowania i realizacji umowy. Na tej podstawie Zamawiający będzie mógł dokonać oceny zgodność parametrów zaoferowanych produktów z wymaganiami.
8. Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające jakość oferowanych produktów.
9. Zamawiający wymaga dołączenia aktualnego katalogu firmowego z opisem oferowanych produktów w języku polskim, na podstawie którego przygotowano ofertę (tylko strony z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany). Kody z katalogu muszą się zgadzać z kodami w tabeli.
10. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzach cenowych ogólną ilość danego asortymentu na opakowania jednostkowe, w jakich jest on obecnie konfekcjonowany i sprzedawany, zachowując oczywiście podaną ogólną ilość. Jeżeli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa to należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
Grunwaldzka 48
Lubliniec 42-700
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się