Przetarg nieograniczony ZP-14/20 na usługi sterylizacyjne dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sterylizacji wysokotemperaturowej (parą wodną w nadciśnieniu) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (tlenek etylenu lub/i plazma) narzędzi chirurgicznych, okulistycznych, a także materiałów opatrunkowych zwanych dalej materiałami sterylizowanymi wraz z transportem specjalistycznym na rzecz Zamawiającego, sukcesywnie, w ciągu 12 miesięcy w okresie obowiązywania umowy dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie, zgodnie z ilościami podanymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny usługi do oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zleconej usługi w granicach 20 % wartości umowy, wynikającej z braku zapotrzebowania.Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego materiał skażony do sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej oraz będzie przekazywał zwrotnie materiał sterylny Zamawiającemu z następującą częstotliwością:a)od poniedziałku do piątku:-odbiór materiału sterylizowanego, skażonego w godzinach 7.00 - 7.30 i zwrot materiału po sterylizacji (sterylnego) w tym samym dniu, w godzinach 14.45 – 15.15 (dostarczenie materiału sterylnego do wyznaczonych punktów po stronie Wykonawcy);-odbiór materiału sterylizowanego skażonego w godzinach 14.45 – 15.15 (odbiór materiału skażonego z wyznaczonych punktów po stronie Wykonawcy) i zwrot materiału po sterylizacji (sterylnego) na drugi dzień w godzinach 7.00 - 7.30;b)w soboty:-odbiór materiału sterylizowanego skażonego w godzinach 7.00 - 7.30 i zwrot materiału po sterylizacji (sterylnego)w poniedziałek w godzinach 7.00 - 7.30;c)dodatkowo dwa dni w tygodniu wskazanymi przez Zamawiającego:-odbiór materiału sterylizowanego skażonego w godzinach 19.00 – 19.30 i zwrot materiału po sterylizacji (sterylnego) na drugi dzień w godzinach 7.00 – 7.30;
Usługa na CITO PONADTO, w przypadku zagrożenia życia pacjenta, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania, a Wykonawca zobowiązany będzie, do odbioru materiału sterylizowanego niezwłocznie po telefonicznym poinformowaniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się, w powyższym przypadku, wykonać usługę sterylizacji i zwrócić materiał sterylny po 4 godzinach, lecz nie później niż do 5 godzin od momentu przekazania go przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie.Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kronikarza Galla 25
Kraków 30-053
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie
ul. Kronikarza Galla 25
Kraków 30-053
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się