Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 686/3 położoną w miejscowości Brzeziny, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa trzech zjazdów o charakterze publicznym z drogi wojewódzkiej Jamno – Brzeziny”.

UWAGA Przedmiar robót obejmuje szerszy zakres robót niż opisany powyżej przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pkt. 2 i 3 z przedmiaru robót tj. Budowę zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 704 (działka nr ewidencyjny 667), ul. Wojska Polskiego na działkę o nr ewidencyjnym 3746/17 położoną w miejscowości Brzeziny, powiat brzeziński.

2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
1) posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (załącznik Nr 7 do SIWZ),
2) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 9 do SIWZ),
3) przedmiarem robót - w zakresie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 8 do SIWZ),
4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
5) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
6) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.


3. Wykonawca ponadto będzie zobowiązany do:
1) umożliwienia wstępu na teren budowy i wglądu do dokumentacji budowy przedstawicielom organów do tego uprawnionych;
2) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót;
3) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu;
4) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w sobotę, niedziele i święta;
5) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 215 ze zm.);
6) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);
7) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1333);
8) zapewnienia sobie we własnym zakresie dostawy wody i prądu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, oraz ponoszenia kosztów ich zużycia;
9) oznaczenia na własny koszt i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa,
10) wykonania dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.

5. Warunkiem koniecznym jest udzielenie przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy oraz minimum 36 miesięcznej rękojmi. Termin gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/ B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
7.Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały.
8.W trakcie realizacji robót na żądanie Zamawiającego, w tym również inspektora nadzoru,
dokumenty, o których mowa wyżej mają być przedstawione Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Koszt powyższego ponosi Wykonawca.
9. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca uporządkuje teren robót po ich zakończeniu.
12.Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót.
13. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych;
- w zakresie robót ziemnych wykonywanych sprzętem budowlanym.
15. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320)
16. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko zatrudnionego pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;
Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z w/w przepisami.

• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskich przepisów obowiązujących w tym zakresie. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności.

18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

19. Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający powinno odbywać się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego.

20. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna możliwa jest w dniu 01.10.2020 r. o godzinie 12.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Ewą Kołodziej tel. (46) 874 77 57.

21. Wszystkie wymienione z nazw y materiały przywołane w dokumentacji Zamawiającego mogą być (w kalkulacji ceny oferty) zastąpione innymi, o niezgorszych parametrach pozwalającymi na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli przedmiot zamówienia publicznego określony został przez wskazanie znaków towarowych, to należy odczytywać to, że podane w opisach nazwy własne nie naruszają art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku użycia w dokumentacji Zamawiającego nazw własnych lub typów materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów "równoważnych", pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i jakościowego. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technologicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 16
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
Brzeziny 95-060
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się