Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Skoki w sezonie 2020/2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i parkingów w okresie zimowym 2020/2021 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Do obowiązków wykonawcy należy całodobowe świadczenie usług zimowego utrzymania przejezdności poprzez odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg, chodników placów i parkingów oraz rozstawienie, napełnienie i uzupełnienie skrzyń z piaskiem. Usługę odśnieżania lub zwalczania gołoledzi na chodnikach placach i parkingach należy rozpocząć równolegle z pełnieniem akcji zimowej na drogach.
Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu.
Wielkość zamówienia uzależniona będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Wynagrodzenie za wykonanie usługi będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane kilometry - godziny sprzętu wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy.
Wykonanie usługi polegać będzie w szczególności na :
• pełnieniu dyżurów całodobowych ok. 139 dni płatne tylko za dni, w których nie będzie
pełniona akcja zimowa,
• odśnieżaniu dróg na długości 105,70 km (dwa przejazdy),
• usuwaniu gołoledzi na długości dróg 105,70 km (jeden przejazd),
• usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu parkingów, placów i chodników na pow. 24.214m2,
• rozstawieniu, zasypaniu mieszaniną piasku z solą i zebraniu po akcji zimowej skrzyń
na terenie m. Skoki –70 szt,
• uzupełnianie w miarę potrzeb mieszaniną piasku i soli skrzyń na terenie m. Skoki,

W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych ( obfite opady śniegu, niebezpieczna śliskość-gołoledź ) zlecona zostanie dodatkowa usługa polegająca
na zapewnieniu przejezdności dróg, chodników lub placów nie wymienionych z nazwy do zimowego utrzymania oraz wywóz śniegu samochodem ciężarowym. Płatność za wykonanie tej usługi nastąpi wg cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy za faktycznie przepracowane godziny- km pracy sprzętu. Wykonawca będzie zobowiązany pełnić dyżury w czasie trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu stanu pogodowego na terenie gminy oraz do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez wszystkie jednostki sprzętowe w trakcie trwania umowy przez 24 godziny na dobę.
Koordynację akcji zimowej będzie pełnił pracownik Zamawiającego w godz. od 600 do 2200.
W pozostałych godzinach (2200 do 600 ) sygnałem do rozpoczęcia akcji zimowej na drogach, chodnikach, placach i parkingach będzie otrzymana informacja telefoniczna od dyżurnego
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu o rozpoczęciu akcji na drogach powiatowych. Czas rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg od czasu otrzymania dyspozycji wynosi maksymalnie 120 minut. Za termin ten uznaje się wyjazd gotowych (załadowanych) jednostek sprzętowych, celem pełnienia akcji zimowego utrzymania. Za przekroczenie tego terminu naliczane będą kary umowne określone
w umowie.
Przepracowane godziny pracy sprzętu powinny być odnotowane przez wykonawcę
z uwzględnieniem dat, godzin pracy sprzętu, miejscowości gdzie była prowadzona akcja zimowa oraz rodzaju wykonywanej usługi i przekazanie tych danych Zamawiającemu następnego dnia roboczego, celem ich zweryfikowania. Strony ustalają, że „przepracowana godzina” odpowiada godzinie zegarowej (60 minut). Rozliczeniu podlegają tylko godziny przepracowane w ramach wykonywania przedmiotowej usługi „na drodze”. Czas postoju pojazdu, jego załadunku nie jest wliczany do czasu realizacji zadania i nie przysługuje za niego wynagrodzenie. Przyjmuje się, że za każdą przepracowaną godzinę przysługuje wynagrodzenie w stawce określonej w kosztorysie ofertowym wykonawcy. Wynagrodzenie wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktury wystawionej raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie wykaz prac wykonanych w danym miesiącu.
Zamawiający przed podpisaniem umowy dokona kontroli sprzętu wskazanego w ofercie przetargowej Wykonawcy, jako do dyspozycji Zamawiającego biorąc pod uwagę jego zgodność
z ofertą oraz sprawność techniczną. Wykonawca przedstawi sprzęt do przeglądu na placu Zamawiającego przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach.
2.2 Szczegółowy wykaz dróg, chodników, placów i parkingów objętych zimowym utrzymaniem zostanie dostarczony wybranemu wykonawcy przed zawarciem umowy.
2.3 Ogólne wymagania dotyczące robót -
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, celem utrzymania kontaktu podczas prowadzenia zimowej akcji dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Ciastowicza 11
Skoki 62-085
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
Skoki 62-085
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się