Dostawa urządzenia do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzenia do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA. Całość przedmiotu zamówienia fabrycznie nowa (nieużywana). 2.Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu (tzw. Opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia) - podaje załącznik nr 2 SIWZ. 3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o „Sprzęcie” bez bliższego określenia rozumieć należy zarówno urządzenie do wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA i RNA wskazany w ust. 1 powyżej, jak też jego elementy składowe (w tym oprogramowanie) określone w załączniku nr 2 SIWZ Opisu techniczno-zakresowego przedmiotu zamówienia. 4. W zakres dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych wchodzi minimum: 1) Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego Sprzętu w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia Sprzętu”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie nr 235 znajdujące się na drugim piętrze budynku Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie (wskazany budynek posiada windę, do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie urządzeń i innych elementów Sprzętu do pomieszczenia, o którym mowa powyżej). 2) Przygotowanie do eksploatacji przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu, polegające minimum na wykonaniu jego stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie) w Miejscu Dostarczenia Sprzętu. 3) Przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia Sprzętu na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy) po ukończeniu czynności wskazanych w pkt 2) powyżej. 4) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany Sprzęt, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty wydania Sprzętu Zamawiającemu (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień w tym zakresie podanych § 6 ust. 3 Wzoru Umowy). 5) Wydanie Zamawiającemu: a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji, o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty), b) Instrukcję korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania i konserwacji) Sprzętu, c) Inne dokumenty, jeżeli są niezbędne do korzystania ze Sprzętu lub zostały wymienione w załączniku nr 2 SIWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru Sprzętu. 6) Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania sterującego, o którym mowa w załączniku nr 2 SIWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze Sprzętu po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, bezterminowa, minimum jednostanowiskowa. 5. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu: 1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony Sprzęt oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady; 2) Wykonywanie przeglądów serwisowych Sprzętu objętego udzieloną gwarancją w okresie na jaki została udzielona - jeżeli z Instrukcji Obsługi, Karty Gwarancyjnej lub innych wydanych Kupującemu w tym zakresie dokumentów wynika, iż dla zachowania udzielonej gwarancji Sprzętu wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych w Okresie gwarancji; 3) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu Zamawiającego (co najmniej 4 osób), mającego na celu przygotowanie tych osób do poprawnej obsługi i praktycznej eksploatacji zaoferowanego i dostarczonego Zamawiającemu w wykonaniu niniejszego zamówienia Sprzętu. 6. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 4 i 5 zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia Wzoru Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17
Szczecin 70-310
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się