„Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

» Opis zapytania

1.1 „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości. Schemat 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. Poddziałanie 1.3.1 B - konkurs horyzontalny (OSI).

1.2 OPIS PRAC
1) Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego zlecenia jest wybudowanie budynku biurowego dwukondygnacyjnego w technologii tradycyjnej dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu nr RPDS.01.03.01-02-0002/19-00 pt.: „Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości- I Etap” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zlokalizowanego w przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej (55-300), działka nr 38/4, obręb 0004, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz niezbędnym wyposażeniem w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową i kosztorysową, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zakres opracowania obejmuje:
a) Budynek biurowy z wydzieloną częścią szkoleniowo-konferencyjną (budynek A)
Powierzchnia netto budynku wynosi 998,88 m2, powierzchnia użytkowa: 759,87m2
Budynek biurowy z częścią konferencyjno-szkoleniową. Wydzielone dwie strefy: biurowa pod wynajem powierzchni z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz konferencyjno-szkoleniowa z zapleczem gastronomicznym.
Część biurowa dwukondygnacyjna w skrzydle północnym usytuowanym równolegle do ul. Spółdzielczej z bezpośrednim dostępem z zewnątrz. Układ funkcjonalny trójtraktowy z wewnętrznym korytarzem. Pomieszczenia biurowe wydzielone, częściowo z możliwością łączenia w grupę.
Na parterze, przy wejściu głównym obszerny hol z recepcją, szatnią i centralnym pomieszczeniem ochrony z możliwością nadzorowania całego terenu oraz z salką spotkań. Przy klatce przy holu głównym winda osobowa. Na przedłużeniu holu przejście do części konferencyjnej – skrzydło jednokondygnacyjne z jedną salą szkoleniowo-konferencyjną z obszernym foyer. Pomieszczenia uzupełniające – zaplecze gastronomiczne i techniczne z osobnym dostępem z zewnątrz od strony wschodniej. Do części konferencyjnej niezależne wejście od strony południowej.
Na piętrze pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie typu open space z przeznaczeniem pod wynajem (hot-desk) oraz wydzielone laboratorium IT z niezależną serwerownią. Pomieszczenia techniczne uzupełniające i socjalno-sanitarne.
Budynek o konstrukcji szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścianami zewnętrznymi osłonowymi murowanymi z bloczków ceramicznych poryzowanych. Stropy płytowe żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie krzyżowo zbrojone. Stropodach płaski.
Budynek będzie spełniał standardy obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Główną konstrukcją nośną budynku są podłużne ramy żelbetowe oraz dodatkowo ramy poprzeczne. Sztywność poszczególnych elementów jak i całego budynku zapewniono za pomocą żelbetowej klatki schodowej i monolitycznych stropów żelbetowych.

2) Zagospodarowanie terenu:
Powierzchnia terenu: 4990,56 m2
Powierzchnia zabudowy (łącznie): 593,40 m2
- budynek biurowy A: 593,40 m2
Powierzchnia utwardzona (łącznie): 7738 m2 (37,7% powierzchni działki) - drogi wewnętrzne, place manewrowe: 247,00 m2 - parkingi brukowane: 190,00 m2
- chodniki: 370,00 m2
Zagospodarowanie terenu obejmuje:
- wytyczenie geodezyjne obiektu i wszystkich budowli objętych zakresem budowy- uporządkowanie terenu z istniejącego gruzu, nieczystości i złomu i ich utylizacja;
- wykonanie nawierzchni utwardzonych: dróg wewnętrznych dojazdowych, (13 miejsc postojowych - 4,50 x 15,00 m, ciągów pieszych;
- wykonanie wydzielonych miejsc (altan) selektywnego gromadzenia odpadów;
- wykonanie zewnętrznego uzbrojenia terenu w tym przyłączy i instalacji sieci zewnętrznych: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i oświetlenia;
- przełożenie lub likwidacja istniejących sieci i instalacji kolidujących z projektowanymi budynkami;
- wykonanie elementów malej architektury - w tym: ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych itp.;
- wykonanie oznakowania zewnętrznego stref funkcjonalnych zespołu budynków;
- wykonanie ogrodzenia terenu;
- ukształtowanie terenu – nawiezienie ziemi roślinnej na teren po przeprowadzeniu prac budowlanych;
- zagospodarowanie terenów zielonych, w tym wycinka drzew kolidujących z projektem zagospodarowania i wykonanie nowych nasadzeń oraz trawników;
-wykonanie innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zespołu budynków; opaski zabezpieczające przed zachlapaniem wokół budynków itp.
Wszelkie prace budowlane i porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu należy przeprowadzić w oparciu o dostarczoną dokumentacją projektową i kosztorysową.

Zastosowane w budynku biurowym instalacje elektryczne i niskoprądowe:
- Instalacje oświetlenia
- Instalacje gniazd wtyczkowych-ogólnych
- Instalacje gniazd wtyczkowych-PEL
- Instalacje sanitarne
- Instalacja LAN
- Instalacja WiFi
- Instalacja Kontroli Dostępu
- Instalacja SSWiN
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja CCTV
- Instalacja AV
- Instalacja przyzywowa
- Sterowanie bramy
- Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa
- Ochrona przeciwpożarowa
- Instalacja fotowoltaniczna
- Instalacja odgromowa
Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy.

W ramach zaproponowanego trybu postępowania, Zamawiający przewiduje negocjacje w zakresie:
a) opisu przedmiotu zamówienia:
- optymalizacja wykonania sieci teleinformatycznych (technologia, materiały)
- możliwość wykonania innej nawierzchni parkingu (technologia, materiały)
- dobór technologii wykonania elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej
b) warunków umowy:
- zakres serwisowania urządzeń i instalacji w ramach gwarancji
- warunki gwarancji (czas reakcji i czas naprawy)
- maksymalny poziom płatności częściowych
- termin płatności faktur cząstkowych i faktury końcowej

2)Sposób prowadzenia prac:
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia plan i harmonogram robót, w którym opisze i umieści w części rysunkowej:
- harmonogram rzeczowo-finansowy
- uproszczony kosztorys ofertowy
Wykonawca na własny koszt i własnymi staraniami musi zapewnić sobie dostęp do mediów potrzebnych do budowy jak np. woda, energia elektryczna i inne oraz wywozić odpady i poddawać je utylizacji.
Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia terenu zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów.
Zamawiający wymaga aby w czasie trwania robót na terenie budowy stale przebywał Kierownik Budowy lub osoba działająca w jego zastępstwie, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie tożsamym jak Kierownik Budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym poleceniami Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
1. dokumentacja projektowa,
2. przedmiary robót
3. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,
4. oferta Wykonawcy,
5. umowa
6. harmonogram rzeczowo-finansowy.
Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane  w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.
Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
Wykonawca będzie brał udział, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w komisjach przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz stosował się do zaleceń i nakazów wynikających z ustaleń komisji. Prace wynikające z ustaleń komisji nie mogą wpływać na zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny i architektoniczny nad wykonywanymi pracami.
Przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców części zamówienia na roboty budowlane.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Warunki płatności
Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru prac, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca może wystawić jedną fakturę co miesiąc, do łącznej wysokości 90 % wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą. Pozostałe 10% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

Wykonawca zobowiązany jest podać czynniki cenotwórcze, w oparciu o które została oszacowana wartość złożonej oferty, tj.:
- koszty roboczogodziny (R) – podane w zł
- Koszty pośrednie (Kp) – podane w %
- Zysk (Z) – podane w %
- Koszty zakupu materiału (Kz) – podane w %

Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy.
Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen SEKOCENBUDU obowiązujących na dzień uzgodnień.

5) Obowiązki dotyczące zatrudnienia:
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia pn.: „Budowa Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

- roboty ogólnobudowlane – pracownik budowlany
- roboty ziemne – operator koparki
- roboty w zakresie instalacji sanitarnych – pracownik – instalator
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych – pracownik – instalator

• W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
• Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
C) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2.500,00 PLN za każde zdarzenie.

6) Informacje dodatkowe

Ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin terenu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty.
Na dzień oględzin terenu wyznacza się dzień 30.09.2020 godzina 09.00-15.00.
Najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem oględzin terenu, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników.
Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje oprócz robót wskazanych w przedmiarze robót także prace, świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót, tj. w szczególności:
- organizację i zagospodarowanie terenu realizacji robót i jego zaplecza (w tym wywieszenie tablicy informacyjnej n/t robót w widocznym miejscu),
- koszt zajęcia i zabezpieczenia chodnika wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu (w celu zajęcia chodnika), jeśli jest to wymagane,
- zabezpieczenie terenu realizacji robót zgodnie z przepisami BHP,
- pokrycie wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją robót (m.in. za energię i wodę, wszelkie próby, badania, pomiary),
- po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu zgodnego z dokumentacją projektową, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienie gruzu, śmieci i odpadów z terenu budowy),
- wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania min. przedmiotu zamówienia,
Wykonanie:
- czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 460/2017 z dnia 4.07.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (załącznik nr 1 do SIWZ),
- czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 955/2018 z dnia 24.10.2018 w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (załącznik nr 2 do SIWZ),
- czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 916/2019 z dnia 31.10.2019 w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego (załącznik nr 3 do SIWZ),
- czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych ( koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający).
- wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną analizę przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, w celu przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlano- wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina i Miasto Środa Śląska
Plac Wolności 5
Środa Śląska 55-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się