Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olendry

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olendry”.
Długość drogi do przebudowy - 0,999 km
Zakresy robót:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze (projekt organizacji ruchu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, roboty pomiarowe)
- roboty rozbiórkowe ( karczowanie krzewów oraz pni , ścinanie drzew, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie podbudowy, rozebranie przepustów rurowych ze ściankami)
- poszerzenie i odtworzenie jezdni (wykonanie koryta , podbudowy )
- wykonanie nawierzchni jezdni (oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubość po zagęszczeniu 4 cm)
UWAGA! Warstwę ścieralną należy ułożyć na całej szerokości jezdni bez łączeń
- zjazdy i skrzyżowania z drogami gruntowymi (wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, przestawienie krawężników oraz nawierzchni z kostki betonowej)
- remont przepustu (przepusty z rur PP SN 8 o śr 80cm)
- plantowanie poboczy materiałem kłsm
- oznakowanie – bariery stalowe jednostronne
- oczyszczenie rowów z namułu, humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 10 cm, sadzenie drzew
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji technicznej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót i kosztorysie zerowym, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.10.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gen. Hallera 54
Pleszew 63-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Gen. Hallera 54
Pleszew 63-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się