Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku gminnym w Przytyku - II etap.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 41/5, 44/15, obręb Przytyk w byłym budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie części pomieszczeń parteru. Pomieszczenia będą wyposażone w niezbędne instalacje.
2.1.Zakres prac realizowanych w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty budowlane: 1.Nadroża stalowe, konstrukcja wzmocnień i podparć w tym: roboty rozbiórkowe, instalowanie konstrukcji metalowych.2.Roboty adaptacyjne w parterze w tym: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i murowe, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty w zakresie okładziny tynkowej, roboty malarskie.3.Likwidacja stopnia w tym: roboty rozbiórkowe, kładzenie i wykładanie podłóg, roboty malarskie.
b)instalacje elektryczne: roboty rozbiórkowe, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
c) roboty wodno-kanalizacyjne i wentylacji: Instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja wodno-kanalizacyjna.
Uwaga: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający –zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy).
1.1.a.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku wraz ofertą (już w chwili jej składania) Wykonawca zobowiązany jest złożyć informacje o zaoferowanych rozwiązaniach równoważnych oraz wykazać równoważność tych rozwiązań.
1.2. Zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej : dokumentacją projektową; obowiązuje tylko w zakresie niniejszego zamówienia - parteru, specyfikacją techniczną oraz przedmiarami robót. UWAGA: Załączona do SIWZ dokumentacja projektowa sporządzona jest dla szerszego zakresu niż obejmuje przedmiot niniejszego zamówienia. W ramach przedmiotowego zamówienia wiążące dla Wykonawcy są zapisy i rysunki dotyczące parteru oraz ujęte w przedmiarach robót.
1.3.Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia:
1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy,
2) pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej,
3) zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia, w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń powstałych w wyniku prac przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest naprawić te uszkodzenia,
4) uporządkowanie terenu po budowie,
5) likwidacja placu budowy,
6) oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,
7) kosztorys powykonawczy uwzględniający pełen zakres wykonanych robót, sporządzony wg. systematyki przyjętej w przedmiarach załączonych do SIWZ.
8) Atesty, karty katalogowe, DTR i inne dokumenty na wbudowane materiały.
2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp.
2.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat i obejmuje całość zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności
(tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w zakresie n/w wymienionych robót; roboty budowlane, roboty wod-kan i wentylacji, roboty elektryczne występujące w przedmiocie zamówienia, były przez Wykonawcę - a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom - zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony).
Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ).
4. Opis przedmiotu zamówienia sporządzono z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Dostęp do pomieszczeń modernizowanych poprzez istniejącą windę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Zachęta 57
Przytyk 26-650
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przytyk
ul. Zachęta 57
Przytyk 26-650
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się